Respekt for individet


REV OG MINK I FANGENSKAP

Last ned rapporten i .pdf-format her!

INNHOLD:

INNLEDNING
PELSDYRNÆRINGEN
 • Tradisjon
 • Antall skinn
 • Marked og pris
 • Samfunnsøkonomisk betydning
 • Antall farmer
 • Farmens struktur
 • Statlig støtte
 • Miljøhensyn: Ressursbruk
 • Miljøhensyn: Energibruk
 • Miljøhensyn: Forurensning

  REV OG MINK I FRIHET

 • Rødrev
 • Fjellrev
 • Mink

  REV OG MINK I FANGENSKAP

 • Mink i fangenskap
 • Rev i fangenskap
 • Burene
 • Fôring
 • Håndtering
 • Parring og yngling
 • Livdyrutstillinger
 • Avliving

  LOVVERKET OG RÅDGIVENDE UTTALELSER

 • Lov om dyrevern
 • Forskrifter
 • Europarådet
 • Rådet for Dyreetikk
 • EU

  PELSDYRFARMING I UTLANDET: UTVIKLING PÅ GANG

 • Sverige
 • England
 • Sveits
 • Østerrike
 • Nederland
 • Italia

  KILDER


 • INNLEDNING (4,5,6)
  Denne rapporten ble opprinnelig utarbeidet i forbindelse med Dyrebeskyttelsen Norges saksanlegg mot norsk pelsdyrnæring i 1998. Dyrebeskyttelsen Norge hevdet at pelsdyrfarming påfører dyrene så sterke lidelser at det er uetisk og i strid med dyrevernloven. I 1999 ga Eidsivating Lagmannsrett Dyrebeskyttelsen Norge medhold i at pelsdyrfarming er uetisk, men mente likevel ikke at denne uetiske driftsformen strider mot dyrevernloven.

  Også Rådet for dyreetikk, som er et offentlig, rådgivende organ nedsatt av Landbruksdepartementet, har vurdert pelsdyrhold som uakseptabelt av hensyn til dyrene. Komiteen som skrev dyrevernloven i 1974 hadde samme oppfatning.

  Likevel er pelsdyrfarming fremdeles lovlig i Norge.

  Rapporten gir ikke bare en samlet fremstilling av pelsdyrenes liv i fangenskap, men fokuserer også på pelsdyrholdets økonomiske betydning, og på den rettslige, politiske og etologiske utvikling som har ført til nedleggelse av pelsdyrfarming over store deler av Europa.

  Rapporten bygger på et stort og variert kildemateriale som er samlet inn fra inn- og utland. Dyrebeskyttelsen Norge engasjerte også NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning) for å lage utredningen "Økonomien i pelsdyrnæringa", som denne rapporten viser til.

  Det er Dyrebeskyttelsen Norges håp at denne rapporten vil bidra til bedre kunnskap om pelsdyrenes situasjon, og at slik kunnskap leder til nedleggelse av pelsdyrfarmingen - også i Norge.

  Live Kleveland Karlsrud, jurist og informasjonsansvarlig
  Anton Krag, biolog og vitenskapelig rådgiver
  oktober 1998
  (revidert oktober 2000)

  "Legger man avgjørende vekt på dyras ve og vel, er det etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag, ikke kan forsvares. På denne bakgrunn bør de derfor avvikles."
  - Rådet for Dyreetikk, 1994

  "There is conciderable evidence of poor welfare in mink and fox kept in the most widely used cages and with the normal management procedures. It seems unlikely that modification of the present cages could solve these problems, or that changes in management of animals could compensate for the inadequacy of the housing."
  - Cambridge University Animal Welfare Centre, 1998

  (Øverst)

  PELSDYRNÆRINGEN
  Typer skinn (1)
  I Norge produseres skinn hovedsakelig fra mink og forskjellige typer rev.

  Tradisjon (1)
  Pelsdyrnæringen er ung i Norge, bare ca. 80 år. Pelsdyrfarmerne er organisert i Norges Pelsdyravlslag, som hører inn under salgsamvirkeorganisasjonen "Landbrukssamvirket".

  Antall skinn (1)
  Ifølge Landbrukssamvirket var antallet farmproduserte, solgte reveskinn 523.000 i 1999, mot 108.435 i 1969. Det ble solgt 310.000 skinn av mink i 1999, mot 1.789.300 skinn i 1969. Totalt ble det altså solgt ca. 1, 9 millioner skinn fra norske pelsdyr i 1969, mens det bare ble solgt ca. 800.000 i 1999. Norsk pelsproduksjon er altså i dag bare 44 % av pelsproduksjonen i 1969.

  Marked og pris (1, 18, 19)
  Over 90% av skinnene som produseres i Norge, eksporteres. Den økonomiske utviklingen internasjonalt har derfor stor betydning for pelsbransjen, og skinnprisene avspeiler konjunkturen.

  Prisen for et reveskinn var i 1999 kr. 361. Prisen for et minkskinn var kr. 207,- i 1999.

  I 1998 hadde Norge 1,1 % av verdensmarkedet for mink, og 10,9% av markedet for rev. Andre store produsenter av pels er Russland, USA, Canada, Danmark og Finland.

  Samfunnsøkonomisk betydning (10)
  Som næring har pelsdyrproduksjonen langt lavere økonomisk verdi enn produksjon av kumelk, kjøtt og blomster, men høyere verdi enn produksjon av f.eks. geitemelk.

  Antall farmer (10)
  Det er i dag ca. 1.100 pelsdyrfarmer i Norge. Pelsdyrhold drives i 64% av tilfellene som tilleggsproduksjon til andre typer jordbruksproduksjon.

  Farmenes struktur (10)
  De fleste farmene holder både rev og mink. De viktigste pelsdyrfylkene er Sør-Trøndelag, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Rogaland.

  Statlig støtte (10)
  Pelsdyrholderne mottar støtte over tre ulike tiltak i jordbruksavtalen. I tillegg gis refusjon av utgifter til pelsdyrfôr. Totale overføringer til næringen pr. år er i størrelsesorden 70-80 millioner kroner.

  Miljøhensyn: Ressursbruk (11)
  Til en pelskåpe av rev går det med 15- 20 dyr. Til en kåpe av mink går det med 30-70 dyr.

  Miljøhensyn: Energibruk (11, 14)
  Undersøkelser fra USA viser at energibruken ved produksjonen av en pels er mer enn tre ganger høyere enn energibruken ved produksjonen av en fuskepels.

  Miljøhensyn: Forurensning (13, 20, 21)
  Pelsdyrhold representerer en forurensningskilde, vesentlig på grunn av gjødselavfall fra dyrene. Sammenlignet med andre typer husdyrhold er det små mengder gjødsel som produseres. Men fordi pelsdyrene, som er rovdyr, fôres på animalske produkter, har gjødselen høyere næringsinnhold enn vanlig husdyrgjødsel. Særlig er innholdet av fosfor, ammoniakk og nitrogen totalt, svært høyt.

  I tillegg kommer forurensning fra garvesyre, fargestoff og andre kjemiske produkter under bearbeidelsesprosessen. Gjødselen fra pelsdyrene faller fra nettingburene og rett ned på bakken. I motsetning til andre bønder, forurenser derfor pelsdyrholderne ved direkte avrenning. Hvor alvorlige konsekvenser avrenningen får for miljøet omkring farmen, varierer med hva slags jordsmonn som finnes der.
  Solgte minkskinn, 1997
  Danmark10.800.000
  Holland2.800.000
  USA2.700.000
  Finland2.200.000
  Russland2.000.000
  Sverige1.350.000
  Canada920.000
  Kina800.000
  Spania400.000
  Norge305.000

  Verden totalt

  26.295.000
  Solgte reveskinn, 1997
  Finland2.550.000
  Russland600.000
  Norge579.000
  Polen320.000
  Danmark85.000

  Verden totalt

  4.453.000

  REV OG MINK I FRIHET
  Rødrev (9)
  Sølvrev er samme art som rødreven (Vulpes vulpes), som i vill tilstand lever i monogame parforhold eller i små familiegrupper. Reven har hi, og der flere rever lever sammen, hjelper de hverandre med å fø opp ungene. Reven har et revir på mellom 200 og 20.000 dekar. Den er sosial, intelligent og leken. Reven er nattaktiv, og jakter alene.

  Fjellrev (9)
  Blårev er samme art som fjellrev (Apolex lagopus), også kalt polarrev. Fjellreven lever i monogame parforhold eller i små familiegrupper. Den har et enormt revir, på mellom 8.000 og 60.000 dekar, som den hevder sommerstid. Fjellreven har gjerne svært komplekse hi, med flere etasjer, ganger på flere hundre meter og flere titalls åpninger. Fjellreven er dagaktiv.

  Mink (9)
  Minken (Mustela vison) fantes tidligere ikke i norsk fauna. Den lever ensom, og hvert dyr har et revir på omtrent 100 km2. Minken lever alltid langs vassdrag eller i våtmarksområder. Den er god til å svømme, og fanger både fisk og landdyr. Minken er svært nysgjerrig, kvikk og aktiv.

  REV OG MINK I FANGENSKAP
  Mink i fangenskap (2, 27,28, 34)
  Mink er villig til å arbeide hardt for å få tilgang til badevann. Den har også svømmehud mellom tærne. Pelsdyr-næringen godtar ikke dette som bevis for at mink har behov for badevann, og en vanlig farmmink opplever aldri å bade eller leke i vann. Selv om minken normalt er solitær og forsvarer territoriet sitt mot inntrengere, lever farmminken med artsfrender tett innpå seg. Steriotyp adferd er vanlig hos farmmink, men er ikke konstatert hos villmink.

  Rev i fangenskap (2, 30, 31, 35)
  Både blårev og rødrev har en medfødt frykt for mennesker. Pelsdyrforskere i Skandinavia forsøker å avle frem mindre fryktsomme dyr, som er bedre tilpasset livet i bur. Mange revetisper dreper eller skader sine egne unger. Det er uklart hva dette kommer av, men det har sannsynligvis flere årsaker. Steriotyp adferd er vanlig blant farmrever. En karakteristisk steriotypi er hvileløs hopping frem og tilbake i buret.

  Burene (2, 16)
  Pelsdyrfarmene er vanligvis bygget som lange rekker av skur, der burene står side om side langs begge langveggene. I midten er det en gang, der røkteren kan passere med fôrtraktor.

  Reven plasseres alene eller to og to i buret. Nye forskrifter setter et mål på 0,8 m2 grunnflate i buret.

  Minken plasseres to og to i hvert bur. Forskriften fastsetter arealkravet til 0,255 m2.

  Burenes vegger, gulv og tak består av netting. Høsten 1998 kom krav om at de også skal inneholde en kasse e.l., samt objekter som kan være egnet til leker.

  Fôring (12, 16)
  Dyrene fôres vanligvis en gang om dagen. Fôrinnholdet er svært viktig for pelskvaliteten. Fôret kan bestå av oppmalte skrotter av forrige generasjons pelsdyr (slik at dyrene gjøres til kannibaler), av soyamel, vitamintilskudd og slakteavfall. Fôret males til en seig grøt som legges på utsiden av nettingen, der dyret kan slikke den i seg.

  Håndtering (16)
  Dyrene røres vanligvis bare i forbindelse med inseminasjon, avlivning og livdyrutstillinger. Dyrene har en naturlig frykt for mennesker, og reagerer derfor gjerne med aggressivitet ved tilnærming.

  Røkteren løfter minken iført en lang, tykk hanske.

  Reven løftes ved hjelp av nakketang. Tangen er av metall, så mange dyr får tannskader når de forsøker å angripe den. Tangen klemmes fast rundt halsen på reven. Slik heises den opp av buret. Med et ekstra tak i halen bærer røkteren reven på denne måten.

  Parring og yngling (16, 36, 37)
  Parring skjer i mars, ved kunstig inseminasjon. Brunstmåling på tispene gjør at rett tidspunkt for inseminasjon kan fastslås. I naturen er det ikke alle revetisper som parrer seg. Dette kan være en del av grunnen til at mange revetisper dreper sine egne unger, eller vanskjøtter dem slik at de dør. For revetispa er det også unaturlig at hun skal pleie ungene alene, uten hjelp av hannen og eventuelle andre familiemedlemmer. Både reveungene og minkungene blir pelset i januar, året etter fødselen. Avlsdyrene lever vanligvis i 3-4 år.

  Livdyrutstillinger (16)
  Om høsten tas avlsdyrene med på livdyrutstilling. Dyrene transporteres i trange bur, gjerne over lengre avstander. Reven påføres munnklype, en metallklemme som spennes rundt snuten så de ikke kan åpne munnen. På utstillingsbordet strekkes reven ut og fikseres i et hardt grep, slik at alle kan få se og kjenne på pelsen. Minken legges i en sylinder av netting, så tett at pelsen kan børstes gjennom nettingen. Dyret har ingen mulighet til å snu seg eller skifte stilling.

  Avlivning (16, 38)
  Reven avlives ved elektrisk strøm. En elektrode i munnen, en annen inn i endetarmen. Røkteren holder reven fast, og skrur på strømmen.

  Minken avlives enten ved at røkteren knekker nakken på den, eller ved at den settes fast i et gasskammer med CO2-gass. Forskning viser at minken opplever CO2-gass som svært ubehagelig, og forsøker å komme seg vekk fra gassen. Skal nakken knekkes, bedøves minken først ved hjelp av elektrisk strøm, eller ved at en bolt slås hardt i hodet på dyret.

  Steriotypi:(29) "Gjentatt og uforandret bevegelsesmønster uten noe klart mål eller noen klar funksjon. Steriotyp adferd opptrer gjerne i sammenheng med stimulifattig og restriktivt miljø, eller miljø som på annen måte ikke er optimalt. Steriotyp adferd opptrer hos dyr som opplever uløselige problemer, frustrasjoner eller konflikter".

  LOVVERKET OG RÅDGIVENDE UTTALELSER
  Lov om dyrevern (15)
  Loven har ingen særskilte regler om pelsdyrhold. Lovens formålsparagraf og grunn-norm, §2, sier :
  "Det skal farast vel med dyr og takast omsyn til instinkt og naturleg trong hjå dyret så det ikkje kjem i fåre for å lida i utrengsmål".

  • §4 fastslår bl.a. at dyrene skal holdes på stor nok plass, alt etter hva som er naturlig for dyreslaget.

  Forskrift (16)
  Inntil høsten 1998 har pelsdyrholdet vært uregulert. Nå har Landbruksdepartementet gitt en forskrift om pelsdyrhold. I store trekk fastslår forskriften samme regler som hittil har vært anbefalt av pelsdyralslaget. Det eksisterer ingen konsesjonsordning for pelsdyrhold, så hvem som helst kan starte opp.

  Eurparådet (7, 8, 22)
  Europarådet har gitt en konvensjon som regulerer pelsdyrhold. "Convention on the Protection of Animals kept for Farming Purposes" gjelder alle produksjonsdyr, men inneholder særskilte regler for pelsdyr. Konvensjonen er juridisk bindende for Norge, fordi vi har ratifisert den. Den reelle betydningen av konvensjonen er minimal, fordi de fleste av reglene bare er veiledende. Sommeren 1999 kom Europarådet i tillegg med en "Veiledning" om pelsdyrhold. Denne er ikke juridisk bindende. Veiledningen påpeker at pelsdyr skiller seg fra husdyr fordi pelsdyr har blitt holdt i fangenskap i mindre enn et århundre og derfor ikke har tilpasset seg mennesker i samme grad som husdyr, som har levd hos menneskene i årtusener. Veiledningen fastslår også at farmmiljøet bør tilpasses pelsdyrenes biologiske behov, isteden for at dyrene ved hjelp av avl tilpasses farmmiljøet.

  Rådet for dyreetikk (3, 9,17)
  Rådet for dyreetikk er et uavhengig, tverrfaglig sammensatt utvalg, oppnevnt av Landbruksdepartementet. Rådet avgir veiledende uttalelser om dyrehold. I en fyldig utredning fra 1994 konkluderer Rådet med at pelsdyrhold bør avvikles, subsidiært omstruktureres i vesentlig grad. Rådet anser pelsdyrhold som dyrevernmessig uakseptabelt p.g.a. de lidelser som pelsdyrene utsettes for. Tilsvarende etiske råd finnes i England og Danmark. Begge har vurdert pelsdyrhold som uakseptabelt, av samme grunn som Rådet for dyreetikk.

  EU (25, 32, 33)
  EU har gitt flere direktiver som kan ha anvendelse på pelsdyrhold, bl.a. om hold av produksjonsdyr, avliving og transport. Reglene er ikke spesielt myntet på pelsdyr. Sommeren 2000 bestemte EU at det er fritt frem for enkeltland i unionen å forby pelsdyrfarming.

  PELSDYRFARMING I UTLANDET: UTVIKLING PÅ GANG
  Sverige (23)
  I Sverige har pelsdyrindustrien vært stor. I 1994 var produksjonen av rev 1,2 mill. skinn, minkproduksjonen 20.000 skinn. Sveriges dyrevernlov har omtrent samme ordlyd som den norske. D.v.s. at formålsparagrafen sier at dyr ikke skal lide unødig, og at en annen paragraf sier at dyrene skal holdes på en måte som er i tråd med deres naturlige behov.

  En forskrift bestemmer at rever skal holdes på en slik måte at de får utløp for sine behov for å røre seg, grave og være sammen med andre rever. Forskriften har medført at det i dag finnes under ti farmer med rev i Sverige.

  Minkfarmingen er under vurdering, og mye tyder på at minkfarmingen kommer til å bli underlagt samme type regler som revefarmingen.

  England (24)
  Motstanden mot pels er stor i England, og statsminister Tony Blair hadde på sitt partiprogram å forby den. Pelsdyrfarmer er underlagt konsesjonsplikt, og må få fornyet konsesjon hvert femte år. Blair reduserte tiden til tre år, og forberedet farmerne på at konsesjon etter denne treårsperioden ikke ville bli gitt. Et lovforslag om forbud mot pelsfarming ligger nå til vurdering i Parlamentet, og det gjenstår bare formaliteter før pelsfarming blir fullstendig forbudt i England.

  Sveits (39)
  Pelsdyr ansees som ville dyr i Sveits, og kan kun holdes under forhold som tilsvarer moderne dyrehager. Dette gjør at pelsdyroppdrett blir praktisk og økonomisk umulig.

  Østerrike (26)
  Pelsdyrhold er forbudt i seks av ni delstater.

  Nederland (25)
  Revefarming blir forbudt etter en ‘phase-out’ periode på 10 år. Beslutningen var politisk, men baserer seg på en grundig vitenskapelig utredning som involverte flere av verdens ledende etologer. Parlamentet foreslo i 1999 at et forbud mot minkoppdrett skulle bli utredet, og dette arbeidet er i gang.

  Italia (29)
  Et privat lovforslag om forbud mot pelsdyrhold er fremmet for Parlamentet, som ennå ikke har tatt stilling til dette.

  KILDER
  1) Landbrukssamvirket: "Aktuelle tall i landbruket", 1999.
  2) Broom & Nimon: "Report on the Welfare of Farmed Mink an Foxes in Relation to Housing and Management", 1998.
  3) The Farm Animal Welfare Council: "Mink and Fox Farming", England, 1989.
  4) Eidsivating Lagmannsrett, dom av 15. desember 1999.
  5) Ot.prp. nr. 27 (1973-74) om lov om dyrevern.
  6) Jensen: "Dyras adferd", Landbruksforlaget, 1993.
  7) Europarådet, "Protection of Animals kept for Farming Purposes", Strasbourg, 1976.
  8) Europarådet,"Protection of Animals kept for Farming Purposes", Strasbourg, 1998.
  9) Rådet for Dyreetikk: "Pelsdyroppdrett", rapport, 1994.
  10) Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF): "Økonomien i Pelsdyrnæringa", rapport,1998.
  11) NOAH - for dyrs rettigheter: "Pels - dyrene betaler den virkelige prisen", rapport,1995.
  12) Einarson & Skrede: "Avl og foring av rev", Landbruksforlaget, 1989.
  13) NOU nr. 28:1990: "Avfallsminimering og gjenvinning".
  14) Animal Welfare Institute, "Alternatives to fur", Greta Nilsson, 1980.
  15) Lov om dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73.
  16) Forskrift av 20.09.98 om hold av pelsdyr.
  17) Det etiskee råd vedrørende Husdyr: "Udtalelse om produktion af ræveskind", 189.
  18) Budsjettnemnda for jordbruket: "Jordbrukets totalregnskap fra 1959 -1999", revidert regnskap, sum reveskinn 1999.
  19) Budsjettnemnda for jordbruket: "Jordbrukets totalregnskap fra 1959 -1999", revidert regnskap, sum minkskinn 1999.
  20) Landbruksdepartementet, 1989.
  21) Landbrukssamvirket: "Husdyrgjødsel", 1993.
  22) Europarådet: "Recommendation concerning fur animals", Strasbourg,1999.
  23) Djurskyddsförordningen: "Ändring i Djurskyddsförordningen", 539;1998.
  24) Fur Farming Prohibition Bill(13) 52/2.
  25) Besluit van 10 december 1997 nr. 96.006156, houdende van artikel 34, eerste lid van de Gezondheids- en welzinswet voor dieren.
  26) Landesgestzblatt für das Burgenland: "Verbindungstelle der Bundesländer", 10. feb. 1995.
  27) Cooper & Mason: "Assessing the behavioural needs of mink using three methodologies from human microeconomics", 1999.
  28) Cooper & Mason: "Drink or swim? Using substitutability and physiological responses to frustration to assess the importance of swimming-water for mink", 1999.
  29) Presidenzia il 30 settembre 1992.
  30) Rekila et al.: "Selection against fear in blue foxes", 1999.
  31) Personlig kommunikasjon fra professor Bjarne Braastad, 1999.
  32) Council Directive 98/58/EC: "Concerning the protection of animals kept for farming purposes", 1998.
  33) Council Directive 93/119/EC: "On the protection of animals at the time of slaughter or killing", 1993.
  34) de Jonge et al.: "Abnormal Behaviour in Farm Mink", Applied Animal Behaviour Science, vol 17 no 3-4, 1987.
  35) Wikman: "Steriotypier hos farmrevar" Nordiske Jordbruksforskeres Forening nr. 295, 1998.
  36) Mononen et al."Infanticide and peripartuernt Behaviour in reproducing farmed Blue Foxes", Nordiske Jordbruksforskeres Forening nr. 295, 1998.
  37) Bakken: "Infanticidal Behaviour and Reproductive Performance in Relation to Competition Capacity among Silver Fox Vixens(vulpes vulpes)", 1994.
  38) Mason et al.: "Determination of the Aversion of farmed Mink (mustela vision) to carbon dioxide", The Veterinary Record, September 1998.
  39) Tierschutzgesetz vom 9. Marz 1978 (Stand am 1. Juli 1995).