Respekt for individet


2007.03.14 Dyrebeskyttelsen Norge: Pressemelding


Pressemelding: Straffen for å drepe dyr i Norge


Foto: Jenny Østgård

Forrige uke ble det i Haugesund tingrett avsagt en skremmende dom. To ungdommer torturerte og drepte en katt på en særdeles grusom måte. Katten ble nær kvalt med kjetting, sparket, slått og tråkket på til det ene øyet ble presset ut av hodet. Handlingen var gjort med overlegg og som en del av en hevnaksjon mot kattens eier. Straffen ble fjorten dager betinget fengsel. Hvis tortur og drap av dyr ikke fører til annet enn en kort betinget dom hva skal da til for at overgriperen skal bli idømt dom i øvre del av strafferammen? spør Jannicke Gram, juridisk rådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge

Dyremishandling er et nedprioritert felt hos det offentlige, politi/påtalemyndighet og domstolene. Mishandling påtales sjelden og straffenivået er generelt for lavt, men i denne saken har rettsvesenet sviktet fullstendig, sier Jannicke Gram. Dommen er et resultat av manglende kompetanse hos påtalemyndighet, kattens manglende verdi i samfunnet og domstolenes manglende vilje til å benytte sanksjonsmulighetene lovens strafferammer gir, presiserer Gram.
I 2000 ble strafferammene hevet fra maksimum ett til tre år. Dette har dog ikke gjenspeilet seg i strengere reaksjoner. Tingretten mente at samfunnstraff var for streng reaksjon i denne saken. Til sammenlikning ble to personer i 2005 idømt 35 timers samfunnstraff, samt 5 tusen kroner i bot for å ha grillet to katter i mikrobølgeovn, hvorav den ene døde. Straffenivået for dyremishandlingssaker er uansett skremmende lavt, poengterer Jannicke Gram.

Amerikanske undersøkelser viser en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker og at et flertall av personer som begår grove overgrep mot mennesker tidligere har begått overgrep mot dyr. Den amerikanske psykiaterforningen American Psyciatric Association regner dyremishandling som et av diagnosekriteriene for adferdsforstyrrelse. Dyremishandling har også vist seg å være en indikasjon på at det også blir begått vold mot andre medlemmer i husstanden En undersøkelse fra 1998 viser at det i familier som var offer for familievold og som også hadde husdyr rapporterte ca. 1/3 et eller flere av barna i familien selv hadde skadet eller drept et dyr.

Dyrebeskyttelsen Norge anmoder på det sterkeste at påtalemyndigheten anker avgjørelsen. Det er viktig at det etableres et forsvarlig straffenivå i dyredrapssaker, både av individual- og allmennpreventive hensyn. I dag blir storparten av anmeldelsene blir henlagt. I de tilfellene det blir gitt reaksjoner er det i hovedsak i form av lave bøter eller i meget korte betingede fengselsstraffer. Ofte får mishandler gang på gang nye sjanser til å begå overgrep.

Norge har i flere år hevdet at vi skal være verdens beste land når det gjelder dyrevern og velferd. Slik kan vi ikke beskrive dagens situasjon, avslutter Gram.


Pressekontakt:

Jannicke Gram, Juridisk Rådgiver, Dyrebeskyttelsen Norge
Telefon: 934 33 244, 23 13 92 54
 

Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>