Respekt for individet 

Unødig lidelse - unødig kvote

Hvalfangstsesongen begynte 1.april og tok slutt 31.august. Bare 50 % av vågehvalkvoten ble tatt dette året.

En kvote på 1.052 vågehval ble fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet for 2008. Av denne kvoten ble 534 dyr fanget, meldte Råfisklaget den 1.septermber.

Det er på tide å sette spørsmålstegn ved hvor nødvendig hvalkvoten er når kvoten konsekvent ikke tas. Også kvotene for 2007 og 2006 ble fastsatt til 1.052 dyr, men hvor kun hhv. 56% og 52% av det tillate antall dyr ble drept. Det er åpenbart at hvalfangst forsyner et nisjemarked som er i nedgang.

Hval drepes med en eksploderende harpun. Den eksploderende harpunen kan forårsake massive indre skader og blodtap uten at hvalen dør umiddelbart. Data som Norge har rapportert til den Internasjonal Hvalfangstkommisjonen (IWC) viser at det i gjennomsnitt tar to minutter for en hval å dø. I noen tilfeller kan det ta opptil 1,5 timer. Dyrebeskyttelsen Norge er bekymret for det store antallet hval som blir utsatt for smerte og lidelse.

Samtidig påberoper Norge seg å ha en av de strengeste dyrevernlovene i verden, med spesielt fokus på unødig lidelse: Dyrevernslovens §9 sier at “avlivning av dyr skal gjøres på en slik måte at dyret ikke kommer i fare for å lide unødig”. I norsk hvalfangst vil nærmere en av fem hval lide enormt. Det er på tide at denne unødige lidelse tar slutt.