Respekt for individet 

EU-forbud mot handel med selprodukter

Et forslag om å forby handel med selprodukter ble lagt fram av EU-kommisjonen den 23.juli 2008. Forslaget kan føre til et generelt forbudt mot omsetning, import, transitt og eksport av selprodukter på EU-markedet. Hovedproduktet av sel er skinn. Andre produkter inkluderer kjøtt, olje, og bein (for bruk i for eksempel smykker). Unntak fra forbudet kan gis hvis det kan garanteres at fangsten ble gjort på en human måte. Ubefolkning som er avhengige av sel for eksistens får også et unntak.

Forbudets betydning for Norge er fortsatt uklart. Hvis lovverket i Norge anses å være tilstrekkelig for å gjøre fangsten ”human” kan selprodukter fra norsk selfangst fortsatt omsettes i EU. Samtidig ser kommisjonen på forslaget som EØS-relevant og dette vil nok påvirke omsetning av selprodukter som kommer fra andre land enn Norge. Det sistenevnte har stor betydning for GC Rieber Skinn AS, et norsk selskap som omsetter selskinn fra både Norge og utlandet.


Foto: IFAW
Prosessen i EU begynte for to år siden da Europarlamentet ble oppfordret til å se nærmere på handelen av selprodukter. Utgangspunktet var bekymring over dyrenes velferd. I januar 2007 satte kommisjonen i gang en undersøkelse av dyrevelferdsaspektene av selfangst. De ga det europeiske byrået for matsikkerhet (EFSA) i oppdrag å se nærmere på selfangstmetodene. Konklusjonen var at det i gitte situasjoner er mulig å drepe sel uten unødig lidelse, men at det kan være annerledes i praksis. COWI (et dansk konsulentfirma) ble bedt om å undersøke virkningene av et handelsforbud.

Forslaget må gjennom videre vurdering i både Europarlamentet og kommisjonen før det blir vedtatt. Denne prosessen er sannsynligvis ikke ferdig før neste år, og muligens ikke før etter Norges neste selfangstsesong. Det nye forslaget kommer ikke til å påvirke det eksisterende forbudet mot import av skinn fra diende selunger (hvitsel).

Norsk selfangst

Fiskeriråd Paul Oma i Brüssel mener at norske selfangstmetoder faller sikkert innefor det som er beskrevet av EFSA som akseptable. Samtidig er det lite interesse for selfangst hos selfangerne selv. Bare én selfanger dro ut på fangst i 2008. Båten ”Havsel” med skipper Bjørne Kvernmo tok imot i nærheten av 1.250 sel av en kvote på 31.200 dyr i Vestisen. Verdien på skinnet og fettet ble i nærheten av 250.000 kroner. Verdien på kjøttet ble omtrent det samme.

Norsk selfangst er tungt subsidiert av staten. 16 millioner kroner ble bevilget til opprettholdelse av norsk selfangst i 2008. Dagens selfangst skjer i yngletiden. Dyrebeskyttelsen Norge mener at jakten er unødvendig drap på uskyldige dyr. I likhet med i alle andre former for jakt, tar Dyrebeskyttelsen Norge på det sterkeste avstand fra dette.