Respekt for individet


Ungdomspartier og pelsfarming

2001.04.23

Mange ungdomspartier har tatt stilling til pelsdyrhold. Ingen ungdomspartier støtter dagens pelsfarming. Flere tar deriomt klart avstand fra pelsfarming, og krever forbud eller subsidie-kutt. Her følger en oversikt over ungdomspartienes egne vedtak om pelsfarming. Følgende ungdomspartier er med:

Partier som har uttalt seg:

Kristelig folkepartis ungdom

Pressemelding: Oslo, 09.11.2000: Forby pelsdyrhold!

Pelsdyrhold i sin nåværende form må forbys. Det krever arbeidsutvalget i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Til tross for at pelsdyrnæringen skaper et betydelig antall arbeidsplasser i distriktene, er de etiske betenkelighetene med pelsdyrhold for store til at slik næringsvirksomhet kan forsvares.

Pelsdyrene er ikke skapt til å leve i fangenskap, og dyrene pines gjennom å leve i små bur uten mulighet til å leve ut sine instinkter. Man kan ikke akseptere dyreplageri bare fordi det finnes et marked for slike luksusprodukter.

Hvert år støttes pelsdyrnæringen med 70 millioner kroner over statsbudsjettet. Det gir pelsdyrholdet en ufortjent legitimitet. Det kan i stedet settes av midler til omskolering og omstilling i pelsdyrnæringen.

Sverige, Sveits, Storbritannia, Østerrike og Nederland har enten lagt strenge restriksjoner eller forbudt pelsdyroppdrett. Nå må Norge følge etter, uttaler arbeidsutvalget i KrFU.

AUF

Resolusjon vedtatt på landsstyremøte 10.03.2001: Avvikling av pelsdyrnæringen i Norge

Norsk lov tillater i dag oppdrett av mink og rev i små bur. Dette på tross av at pelsdyroppdrett er erklært uetisk av både lagmannsretten, landbruksdepartementets eget Råd for dyreetikk og komitéen som skrev dyrevernloven. Dyrevernloven bestemmer at dyr ikke skal lide unødvendig. Stereotyp atferd, valpedrap og belsbiting er svært vanlige fenomener hos norske pelsdyr, og dette er fenomener som ikke er observert hos mink og rev i vill tilstand. Dette er klare bevis på at dyrene helt klart lider i bur, noe pelsdyrnæringa selv benekter selv om dette er dokumentert gjennom forskning.

Rev i bur stammer fra rødrev og fjellrev. I naturen lever rødreven ofte i familiegrupper, der de voksne hjelper hverandre med å oppdra valpene. Fjellreven har enorme territorier i vill tilstand, helt opp til 60 000 dekar som den hevder sommerstid, og den graver hi som kan ha flere hundre meter lange ganger. Rever har også behov for å jakte, leke i grupper, gjemme seg og bevege seg. Disse behovene har revene ingen mulighet til å få utløp for på pelsfarmene, der hver rev sitter innesperret i et nettingbur på 0,8 m2 hele sitt liv, uten å noen gang få sette potene sine på noe annet enn netting.

Mink er ikke egentlig en naturlig del av norsk fauna, men kom som farmdyr fra Nord-Amerika i 1920-årene. I løpet av årene har rømte dyr har spredd seg fra pelsfarmer. Mink er født med svømmehud mellom tærne, og lever i naturlig tilstand alltid i nærheten av vann. Mink i vill tilstand har et revir på omtrent 100 km2. I nettingburene på pelsfarmene sitter to mink innesperret på 0,25 m2. De opplever aldri å komme i kontakt med vann eller annet underlag enn netting.

Lite kan forsvare at pels kan betegnes som en nødvendighetsartikkel. Rev og mink i fangenskap lider hele sine liv til fordel for produksjon av luksusvarer som pelsbesetninger og kåper. Pelsnæringen utsetter dyr for lidelser og ubehag med det formål å fremstille luksusvarer som ingen trenger.

Regjeringen bestemte i 2001 at hele dyrevernlovgivningen skal gjennomgås i en egen stortingsmeldning. AUF forventer at dette skjer snarest, men mener videre at konkrete strakstiltak må iverksettes fordi dyrene lider og lever et uverdig liv hver eneste dag. Det er helt uakseptabelt å utsette dyr for lidelse når formålet er produksjon av luksusprodukter ingen har brukt for. AUF krever at regjeringen forbyr pelsdyroppdrett og setter en stopper for denne næringen som hver eneste dag utfører det som kan defineres som dyreplageri.

Ved avvikling av pelsdyroppdrett vil yrkesgruppen av pelsdyroppdrettere etter hvert stå uten arbeid, og AUF mener derfor at det offentlige skal hjelpe pelsdyroppdretterne inn i andre yrker og næringer. Dette kan blant annet gjøres ved hjelp av "tiltakspakker" der pelsdyrfarmen blir avviklet. I disse tilfeller skal oppdretteren få støtte til ny næringsvirksomhet eller nytt arbeid, og der oppdretteren blir fulgt grundig opp av det offentlige i etterkant.

Fremskrittspartiets ungdom

Vedtatt resolusjon 2001: Kutt subsidiene til pelsdyrnæringen.

I norsk dyrevernslovgivning heter det at det skal tas hensyn til dyrs instinkter og naturlige behov, slik at de ikke skal lide unødvendig. Til tross for dette sitter tusenvis av mink og rev innesperret i bur som er under én kvadratmeter store. Dette er forhold som må forbedres snarest om pelsdyrnæringen i det hele tatt skal få lov til å fortsette i Norge.

Stadig flere europeiske land forbyr nå pelsdyrhold og det er nå på høy til at også Norge tar stilling til et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett slik den er lagt opp nå.

Pelsdyrnæringen mottar årlig rundt 70 millioner i form av statlige subsidier for å holde driften i gang, en støtte som bør kuttes umiddelbart da denne typen næringer ikke bør få statlig støtte og ikke minst for dyrenes beste. Det er heller ikke rett at skattebetalerne tvinges til å subsidiere en næring som uansett hvordan den innrettes, innebærer lidelser for dyr, og som har et sluttprodukt ingen er avhengig av.

Fremskrittspartiets Ungdom oppfordrer derfor stortinget til å kutte støtten til pelsdyrnæringen i Norge, utarbeide nye regler for eventuell videre drift og se nærmere på om denne næringen i det hele tatt bør være lovlig da dette er statlig støttet dyremishandling som går i mot norsk lovgivning.

Sosialistisk ungdom

Resolusjon vedtatt på landsmøtet 7.-10. september 2000: Pels - en dyd av nødvendighet?

Pelsdyroppdrett er grusomt og moralsk forkastelig. Dyr som vanligvis oppholder seg på store områder som strekker seg flere kilometer blir sperret inne i bur på 0,5 m2. Det eneste disse dyrene lever for er å gi gamle damer en fancy vinterkåpe. I vårt moderne samfunn er det ikke lenger nødvendig å benytte pels for å holde varmen, det er ikke lenger nødvendig for å overleve. Pelskåper går utelukkende på det estetiske.

Pelsdyrene får ofte en oppførsel som viser tydelig at et lite bur ikke er deres rette element. De er i en situasjon så fjern fra deres egentlige levevis som det er mulig å forestille seg. Spørsmålet burde ikke være om de er menneskenes likeverdige, men om de kan lide. Hvorfor skal skapninger som ikke har gjort noe galt, dø for en gammel dames pyntesyke?

Sosialistisk Ungdom mener at et minstemål for pelsdyrbur bør være 7 m2. Dette er allerede blitt lovfestet i andre land og er slett ikke noe urimelig krav. Det er en lov som i teorien ikke nekter noen å drive pelsoppdrett, men setter en reell stopper for en næring som for lengst er avleggs. SU mener også at debatten om pelsdyr burde tas opp med en annen vinkling enn profitt og penger. Spørsmålet er om man prinsipielt kan godta pelsdyroppdrett som en anerkjent yrkesmulighet.

Unge Venstre

Brev fra generalsekretær Fredrik O. Carstens 20.04.2001

Unge Venstre har følgende politikk på dette området:
"Vi er ikke i mot pelsoppdrett generelt, men vi anser dagens behandling av disse dyra for å være dyreplageri. Derfor går vi i mot statlig subsidiering av pelsdyroppdrett."

Unge Høyre

Unge Høyre Sentralt har ikke tatt standpunkt. Men det har Oslo Unge Høyre!

Vedtatt av Oslo Unge Høyres representantskap 04.04.2001: Nei til statlig finansiering av pelsnæringen

I dag avles rev og mink opp til å bli pelskåper. Dyrene blir sperret inne på ca. en kvadratmeter store bur på store pelsfarmer. Burene ligger gjerne like ved dyrenes rette element, den frie natur som de ikke har tilgang til, men hvor deres instinkter forteller at de skal være. Burene er ofte lave og hindrer som regel dyrene fra å strekke ordentlig på ryggen og bena. Dyr mishandles for økonomisk gevinst.

NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning) fikk i oppdrag å utrede peldyrnæringens distriktspolitiske betydning for Norge. Utredningen NILF har presentert viser at pelsdyrfarming er et svært ustabilt distriktspolitisk virkemiddel fordi næringen er så konjunkturavhengig. Sammenlignet med tradisjonelle landbruksnæringer og målt i årsverk har pelsdyrfarmingen i Norge marginal økonomisk betydning.

Flere statistiske undersøkelser viser at majoriteten av det norske folk er motstandere av pelsdyroppdrett.

Til tross for dette bevilger staten næringen over 70 millioner kroner i året. Dette reagerer Oslo Unge Høyre på.

Oslo Unge Høyre mener derfor at man skal fjerne de statlige bevilgningene pelsnæringen mottar umiddelbart.