Respekt for individet


Politiske partier og pelsfarming

2001.04.23

Flere politiske partier har signalisert hva de mener om pelsfarming. I det følgende lar vi partiene selv komme til orde med sine egne vedtak og offisielle brev om pelsfarming. Her kan du sjekke hva ditt parti mener!

De som har uttalt seg:

Kristelig folkeparti

Brev fra Tore Christiansen, politisk rådgiver, 18.12.2000:
Til alle som har henvendt seg til Kristelig Folkeparti angående pelsdyrhold etter "Rikets tilstand" 1. november.

Kristelig Folkeparti og pelsdyrhold

Etter "Rikets tilstand" på TV2 1. november har KrF mottatt en rekke henvendelser angående pelsdyrhold.

Jeg har sett programmet og har sammen med KrFs medlemmer av Stortingets næringskomite hatt møte med pelsdyroppdretternes forening. KrF har ikke tatt noe initiativ for å forby pelsdyrhold, og har heller ikke planer om dette. Programmet peker på flere sider ved pelsdyrhold som er problematisk, men gir et totalbilde av norsk pelsdyrnæring som jeg ikke finner dekkende for den faktiske situasjonen. Ikke minst framkommer det ikke noe som helst i programmet om pelsdyrnæringens eget arbeid for å bedre dyrevelferden.

Når det gjelder subsidiene til næringen er det kun støtte til for som er spesiell for pelsdyrnæringen. Det betales støtte for bruk av fiskeavfall i foret. Dette er et tiltak som reduserer avfallsproblemene ved fiskemottakene, og dersom støtten falt bort måtte dette avfallsproblemet blitt løst på en annen måte. De andre støtteordningene er generelle ordninger som såvidt jeg kjenner til gjelder alle utøvere i landbruket.

Stortinget har nylig behandlet et dokument 8-forslag fra to SV-representanter om en gjennomgang og endring av forskrifter om hold av pelsdyr. Landbruksdepartementet har i denne forbindelse gjort kjent at det pågår et arbeid med å sikte på en bred gjennomgang av forhold knyttet til ulike former for dyrehold og dyrenes velferd og at resultatet vil bli lagt fram i form av en stortingsmelding i løpet av 2002. I den forbindelse vil også dyrevelferd og for pelsdyr bli vurdert. Kristelig Folkeparti sto sammen med hele komiteen, det vil si alle partier på Stortinget med unntak av SV, og forslaget ble lagt ved protokollen. Realiteten i dette er at forslaget om en separat gjennomgang og endring av forskriftene for hold av pelsdyr ikke ble vedtatt. En egen gjennomgang ville trolig uansett tatt noe tid, og derfor er det hensiktsmessig at pelsdyrnæringen vurderes sammen med resten av landbruket i 2002.

Vi legger vekt på at næringen selv arbeider videre med å bedre dyrevelferden i næringen. Vi vil vurdere situasjonen også i pelsdyrnæringen når regjeringen har lagt fram stortingsmeldingen om dyrevelferd.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet sentralt har ikke tatt standpunkt. Men det har Hordaland Arbeiderparti!

Uttalelse om pelsdyr; dyrevern og dyreetikk frå årsmøtet i Hordaland Arbeiderparti den 10.-11. mars 2001

På bakgrunn av ny kunnskap om åtferda til dyr og korleis ein bør leggja forholda til rette for å ha eit godt dyrevernsarbeid må Dyrevernlova av 1974 gjennomgåast. Regjeringa har signalisert at det vil koma ei stortingsmelding om dette temaet våren 2002.

Vi må få ei drøfting på om det er etisk akseptabelt å halda produksjonsdyr for pels, eller om produksjonsdyr bare skal vera akseptabelt dersom ein fokuserer på å produsere mat. Om ein konkluderer med at pelsdyrhald er akseptabelt må ein ha strenge reglar for pelsdyrhald. Reglane må tilfredsstille dyra sine behov for bevegelse, sosiale behov, næringsbehov og må respektera dyra sine smertetersklar når det gjeld behandling og avliving.

Sosialistisk venstreparti

Innst. S. nr. 100 (1999-2000) fra stortingsrepresentantene Hallgeir Langeland og Olav Gunnar Ballo om gjennomgang og endringer av forskrifter om pelsdyr

De dyreetiske sidene ved pelsdyrhold har kommet i økende fokus de siste årene, i Norge så vel som i resten av verden. I 1994 uttalte Landbruksdepartementets etikkutvalg:

"... selve det grunnleggende forhold at vi har å gjøre med lite domestiserte rovdyr med grunnleggende behov for å inngå i sosiale mønstre, hevde revir, foreta vandringer, jakte, samle matforråd, bygge hi osv., gjør det urealistisk å forestille seg at det vil være mulig å tilfredsstille alle basale adferdsbehov hos pelsdyr i bur."

"Legger man avgjørende vekt på dyras ve og vel, er det etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag, ikke kan forsvares. På denne bakgrunn bør de derfor avvikles."

Forslagsstillerne påpeker behovet for at denne næringen drives ut fra en dyreetisk minstestandard og fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen gjennomgå og endre forskrift om hold av pelsdyr av 20. september 1998, med målsetning om å bedre uheldig driftspraksis som påpekt av Landbruksdepartementets etikkutvalg i oktober 1994."

Høyre

Brev fra Høyres hovedorganisasjon 13.11.2000 fra informasjonssekretær Erik Wickstrøm

Høyres syn på pelsdyroppdrett kan oppsummeres i følgende punkter:

Venstre

Venstres landsmøte 11.-13. mai 2001.

Venstres landsmøte vedtok følgende resolusjon om dyrevern: Dyrs helse og velferd på dagsorden

Venstre har som prinsipp at vi mennesker ikke har rett til å la våre behov gå på bekostning av dyrs helse- og levekår. Landsmøtet mener det må vises politisk vilje til å ta dyrs helse og velferd, både i og utenfor Norge, mer alvorlig.

Venstre vil benytte tankegangen om bærekraft også i alle dyrenæringer slik at det skal bli lønnsomt å drive på en måte som ivaretar dyrs velferd. Slik kan man både forebygge sykdom i besetningen, og bekjempe dyrelidelser. Det er hensynet til miljøet og naturen på lang sikt, og ikke kortsiktige næringsinteresser som må veie tyngst når disse kommer i konflikt.

Venstre går i mot driftsmåter i dyrehold som er avhengig av medisiner, hormoner eller ulike dopingmidler i det vanlige foret for å holde en høy produksjon. Medisin skal bare brukes til å løse sykdomstilfeller.

Landsmøtet ser behovet for å redefinere subsidieordninger til de ulike dyrenæringene slik at hensynet til dyras helse og velferd blir det bærende prinsipp.

For å bevare og kunne utvikle god dyreetikk, må norsk landbruk sikres en økonomisk utvikling på linje med andre yrkesgruppe.

Venstres landsmøte vil fokusere på følgende:

Venstres landsmøte inkluderte også følgende setning i sitt partiprogram:

"Venstre vil vurdere forbud mot burhøns og omlegging av statsstøtten til pelsdyrnæringen."

De Grønne

Miljøpartiet De Grønne mener alle levende vesener har rett til å leve i samsvar med sin grunnleggende natur. Mennesker har ikke rett til å holde dyr innesperret på en slik måte at de nektes naturlig livsutfoldelse.

Dyr som rev og mink kan ikke tilfredsstille sine behov for bevegelse og sosialt samvær i pelsdyrfarmenes trange nettingbur. Disse dyrene tvinges til tilbringe hele sitt liv på unaturlig vis, og utvikler derfor en sykelig atferd. De Grønne aksepterer ikke denne virksomheten. Etter vårt syn er pelsdyrbransjen i dag grunnleggende umoralsk.

Miljøpartiet de Grønne ønsker derfor å avvikle pelsdyrfarmene slik de drives i Norge idag. Vi vil arbeide for lovendringer som gjør det ulovlig å mishandle dyr på denne måten, og vil vil stanse offentlig støtte til husdyrhold som ikke respekterer dyrenes rett til å leve i samsvar med sin natur.