Respekt for individet


Tema: Rettsinformasjon

Aktuelt

2004.03.22: Myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak - dyrevern

2003.06.03: Status ku på Stortinget
Inge Ryan (SV) viste mest dyrevett av alle i manesjen under dagens åpne møte.

2003.05.27: Næringskomiteens innstilling om dyrehold og dyrevelferd
Innst. S. nr. 226 (2002-2003)

2003.03.06: Det viktigste du kan gjøre for dyr i 2003
Ditt aller viktigste bidrag for dyrene i år vil være å sende en melding til Stortinget og be politikerne gi dyr bedre livsvilkår! Alle som bryr seg om dyr bør spandere de få minuttene dette vil ta.

Dyrebeskyttelsens leserinnlegg om stortingsmeldingen
2003.02.07: Politikk, skjønnhetsjag og dyrelidelser
2003.01.31: Høner kan også lide
2003.01.28: Hvilket dyrehold ønsker du deg?

2003.01.16: Opinionen for god dyrevelferd
Dyrebeskyttelsen deltok på høringsmøte 15 januar, hvor vi ga uttrykk for vår skuffelse over stortingsmeldingen. Nå håper vi på økt press fra opinionen.

2003.01.15: Dyrebeskyttelsens brev til Stortingets næringskomité om stortingsmelding nr 12 (2002-2003)
Dyrebeskyttelsen er veldig skuffet over landbruksdepartementets stortingsmelding, hvor menneskers ønske om økonomisk profitt fremdeles settes foran dyrenes velferd.

2002.12.17: Stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd
Landbruksdepartementet framla St.meld. nr 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd for Stortingets næringskomité 13 desember. Utredningen er gjennomført ut fra et dyrevelferdsmessig synspunkt ifølge departementet selv. Stortingsmeldingen kan resultere i ny dyrevernlov.

2001.06.16: Høringssvar: Stortingsmeldingen om dyrevern
Dyrevern har hittil ikke vært en integrert del av norsk politikk. Dette til forskjell fra våre naboland, der dyrevernpolitiske spørsmål i lengre tid har vært en del av den politiske dagsordenen.

2001.05.04: Høringssvar: Utkast til lov om hunder og hundehold
Dyrebeskytttelsen Norge ser det som positivt at hundelovgivningen samles i én lov, fordi dette vil gjøre lovverket mer oversiktlig for folk flest. Dyrebeskyttelsen er likevel kritisk til flere av de foreslåtte bestemmelsene.

2001.04.25: Sverige etablerer uavhengig dyreverninstans
Som første land i verden kommer Sverige neste år til å opprette en særskilt myndighet for dyrenes velferd. Les regjeringens pressemelding.

2001.03.06: Ny stortingsmelding om dyrevern
Hvordan står det egentlig til med dyrevernet i Norge? Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har bestemt seg for å finne ut av dette.

Artikler

Lover

  • Lovdata: Lover fra Landbruksdepartementet
  • Lovdata: Lover fra Miljøverndepartementet

Forskrifter

Delegeringer

Forarbeider

Relevante nettsteder

1pixel.gifDNs plattform om temaet

[ABC: Nåværende dyrevernlov er fra 1974, og tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hansen initierte lovforarbeidet til en ny og bedre dyrevernlov. Landbruksdepartementet utlyste en høring, dvs. at faginstanser som Dyrebeskyttelsen uttaler seg i høringssvar/-uttalelser. Departementet tok høringssvarene i betraktning før stortingsmelding om dyrehold og dyrevelferd ble publisert og overlevert Stortingets næringskomité 13. desember 2002. Næringskomiteen har behandlet meldingen og publisert Innstilling om dyrehold og dyrevelferd.]

Høringssvar
Stortingsmelding om dyrevern

Pressemeldinger
Sjokk-rapport om norsk dyrevern (2001)

Rapporter
1999-2: Tap av rett og straff
Analyse av rettspraksis, oversikt over straffesaker og rettighetstapssaker etter dyrevernloven, samt forslag til ny lovtekst.