Respekt for individet


2004.07.22 Dyrebeskyttelsen:   Pressemelding

Pressemelding: Hval er ingen "fiskekonkurrent" for oss mennesker

Sorrento, Italia 22. juli 2004:
En ny rapport tilbakeviser japanske og norske argumenter om hval som en viktig konkurrent for mennesker om fiskeressursene i havet. Rapporten "Competition between marine Mammals and fisheries: food for Thought?" ("Konkurranse mellom marine pattedyr og fiskerier: Hjerneføde?") er skrevet av doktor Daniel Pauly og marinbiolog Kristin Kascher ved University of British Colombia, og detaljert forskning viser at fiskearter som hvalen ernærer seg på ikke er målgruppen for den store fiskeri industrien. Derimot viser forskningen at hvals påvirkning på store kommersielle fiskerier heller er minimal. (Rapporten vil snart bli publisert i vitenskapelige tidsskrifter, men inntil videre kan den lastes ned på følgende nettsted:
www.hsus.org/whales/)

Ann-Carin Torrissen, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, mener denne rapporten klart dokumenterer at det er vi mennesker som fjerner fiskenfra havet og ikke hvalen. Rapporten viser også til at Japan alene er en stor konsument av fiskeprodukter fra hele verden. "Det ville vært mer logisk for de land som trenger matforsyninger å appellere direkte til Japan om å dele av deres og andre fiskerinasjoners enorme fiskerifangster, enn å la hvalen bli "syndebukk" for hungersnød i verden", sier Torrissen.

"Det er forkastelig og umoralsk av Norge å bruke hvalens behov for ernæring som et argument i deres ønske om å øke hvalfangstkvotene", sier Torrissen. "Dette er en total ansvarsfraskrivelse fra myndighetenes side og kan bidra til å svekke Norges anseelse i andre sammenhenger."

Torrissen mener videre at det er på tide å utvise forsiktighet i vårt forhold til hvalen. Hvalen er en del av havets økologiske system, og fisken den spiser tilbakeføres til samme system. Mennesket fjerner derimot både fisk og sjøpattedyr fra dette kretsløpet.

Norge burde kunne la hvalen være i fred selv om den ikke er direkte utrydningstruet, spesielt når beskatningen innebærer at dyr lider og dør for produkter vi fint kan klare oss uten.

Se også tidligere utsendte pressemelding (19. juli d.å.) "IWCs møtets korsvei: Korrupsjon eller bevaring"

Kontaktpersoner:

Ann-Carin Torrissen, styreleder Dyrebeskyttelsen Norge, mobil: 48 14 20 18