Respekt for individet


Vedtekter for Dyrebeskyttelsen Norge med underavdelinger

Med endringer fra landsmøtet 2007

Innhhold
§ 1 Organisasjonens oppbygging
§ 2 Organisasjonens ledelse
§ 3 Formål
§ 4 Tilknytning
§ 5 Paraplyorganisasjonens oppgaver
§ 6 Lokalforeningenes oppgaver
§ 7 Suspensjon og eksklusjon
§ 8 Lokalforeningenes styre
§ 9 Gjennomføring av lokalforeningenes årsmøte
§ 10 Oppløsning av lokalforening
§ 11 DNs styre
§ 12 DNs styres funksjoner
§ 13 Landsmøtet
§ 14 Vedtektsendringer
§ 15 DNs oppløsning
§ 1 Organisasjonens oppbygging

Dyrebeskyttelsen Norge, forkortet til DN (eng. Norwegian Society for Protection of Animals), er en landsdekkende paraplyorganisasjon med tilknyttede lokalforeninger og kontaktpersoner.

Lokalforeningene som er tilsluttet DN bærer navnet Dyrebeskyttelsen Norge avdeling samt navn på sted/region. Dersom medlemskapet i DN opphører, mister foreningen retten til å bruke navnet Dyrebeskyttelsen. For kontaktpersoner gjelder tilsvarende.

Det skal gis adgang til dispensasjon for foreninger som var stiftelser før landsmøtet 1998 til å beholde navnet Dyrebeskyttelsen og foreta utmeldelse.

Dersom styret i en lokalforening ikke finner å kunne arbeide i samsvar med disse vedtekter, må styret trekke seg. DN plikter deretter å innkalle til nytt årsmøte i lokalforeningen. Årsmøtet i lokalforeningen velger deretter nytt styre.

§ 2 Organisasjonens ledelse

DN blir ledet av et sentralt styre (heretter benevnt sentralstyret) som velges av landsmøtet. Landsmøtet er DNs høyeste besluttende organ.

Personer som velges inn i styret, enten sentralt eller lokalt, må være myndig og medlem av Dyrebeskyttelsen, eller melde seg inn etter å ha blitt valgt. Unntaksvis kan styremedlemmer i lokalforeninger være under 18 år.

Til DNs styre (styremedlemmer og varamedlemmer) skal det ikke velges inn mer enn 2 representanter fra en og samme lokalforening.

§ 3 Formål

Formålet for DN og lokalforeningene skal være å:

§ 4 Tilknytning

Kategorier av tilknytning til DN:

Landsmøtet fastsetter kontingenten for medlemmer og kontingentene fra lokalforeninger til DN i egen sak på landsmøtet.

Medlemskapet følger fortrinnsvis kalenderåret, og er åpent for alle.

Tilknytning av nye lokalforeninger kan midlertidig godkjennes av DNs styre, men må ha endelig godkjenning av landsmøtet.

Andre former for tilknytning avgjøres av DNs styre. I tvilstilfeller kan søknad legges frem for landsmøtet.

Midler som bevilges fra DN til bestemte formål skal innen gitt frist betales tilbake hvis midlene ikke benyttes til formålet. Økonomiske midler som DN har bevilget til lokalforeningene (f.eks. til etablering av hjelpesentre) kan kreves tilbakebetalt ved utmelding.

§ 5 Paraplyorganisasjonens oppgaver
§ 6 Lokalforeningenes oppgaver
§ 7 Suspensjon og eksklusjon

Dersom styret i DN grovt krenker sine plikter kan ny styreleder og nytt styre velges på ekstraordinært landsmøte. Som grov krenkelse regnes:

Styret i lokalforeninger og andre tilknyttede enheter som grovt krenker sine plikter i henhold til vedtektene kan av styret i DN suspenderes. Som grov krenkelse regnes:

Ved suspensjon skal medlemsmassen, foreningens midler og eiendommer midlertidig forvaltes av DN. DNs styre bør i slike tilfeller sette sammen et interimsstyre for videre drift. Før styret beslutter suspensjon skal representanter for angjeldende lokalforening ha anledning til å uttale seg enten skriftlig eller muntlig.

Endelig eksklusjon avgjøres av landsmøtet ved simpelt flertall etter at de berørte har fått anledning til å legge frem sitt syn.

Suspensjon/eksklusjon av enkeltmedlemmer i lokalforening avgjøres endelig av årsmøtet i lokalforeningen. Suspensjon eller eksklusjon av enkeltmedlem i lokalforening avgjøres ved simpelt flertall av denne foreningens styre etter at medlemmet har fått anledning til å uttale seg. Avgjørelsen kan påklages til årsmøtet, som ved simpelt flertall fatter endelig vedtak.

Medlem som gjør seg skyldig i forhold som medfører eller kan medføre eksklusjon, kan ikke melde seg inn i annen forening tilknyttet Dyrebeskyttelsen Norge. Eksklusjon kan gjøres tidsbegrenset. Medlem som gjeninntas kan ikke inneha tillitsverv. Medlem som kjennes skyldig i brudd på lovverk som ivaretar Dyrebeskyttelsen Norges formål og organisasjon, skal ekskluderes. Medlem som selv melder seg ut hvor eksklusjon kunne ha skjedd, skal varsles skriftlig om at eksklusjon kunne ha funnet sted, og at ny innmelding først kan skje etter skriftlig søknad.

§ 8 Lokalforeningenes styre

Hver lokalforening skal ha et styre bestående av leder/e, styremedlemmer og varamedlemmer. Leder skal velges hvert år. Halvparten av styremedlemmene stiller til valg ved hvert årsmøte. Leder og de av styre/varamedlemmene som er på valg velges hvert år på årsmøtet. Styret velger internt nestleder, kasserer og sekretær. DNs styre kan gi dispensasjon i spesielle tilfeller mht. kravene om styrets sammensetning. Ingen tillitsvalgte kan være ansatt i foreningen.

I tillegg til oppgaver etter § 5, skal styret i lokalforeningene også:

Styret sammenkalles så ofte som leder eller minst 2 styremedlemmer finner det nødvendig. Dersom et styremedlem melder forfall, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt.

Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer har fått innkalling, og minst halvparten av styremedlemmene er til stede, samt leder eller nestleder. Ved stemmelikhet skal leder ha dobbeltstemme. Styret kan tilkjenne styremedlem rimelig godtgjørelse etter innsats.

Lokalforeningens medlemmer skal til enhver tid ha rett til innsyn i avdelingens regnskaper.

§ 9 Gjennomføring av lokalforeningenes årsmøte

Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallingen skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde sted og tidspunkt samt forenklet saksliste. I innkallingen skal medlemmene gis en frist for innsending av saker til årsmøte. I innkallingen skal det fremgå at endelig fullstendig saksliste med sakspapirer vil være tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøte, ved å bruke en eller flere av følgende løsninger:

Gjennomføring:

Alle personvalg skjer skriftlig og de stemmeberettigede må møte personlig. Kandidatene må være til stede eller skriftlig ha bekreftet at de stiller til valg. Enhver av de frammøtte kan fremme benkeforslag på kandidater som alternativ til valgkomiteens innstilling.

Ved stemmelikhet under personvalgene foretas omvalg blant de som har likt antall stemmer. Blir det da likt, foretas loddtrekning.

Medlemmer som har betalt fjorårets kontingent eller har vært medlem i mer enn 3 måneder er stemmeberettiget.

DN har rett til å følge ethvert årsmøte i lokalforeningene. Dersom en lokalforening skal behandle utmelding fra DN på sitt årsmøte, skal DN på forhånd være varslet.

Årsmøte kan ikke fatte beslutning på saker som ikke framgår i den endelige sakslisten.

§ 10 Oppløsning av lokalforening

Oppløsning av lokalforening krever 2/3 flertall på årsmøtet, ved skriftlig avstemming. I tilfelle oppløsning skal foreningens midler og medlemmer tilfalle DN. Dersom det innen 3 år blir stiftet ny lokalforening i området skal midlene og medlemmene tilfalle denne.

§ 11 DNs styre

DNs styre består av leder og 6 styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet. Styret velger internt nestleder/e. Styret kan peke ut et arbeidsutvalg på 3 personer bestående av leder og nestledere, eller leder, nestleder og styremedlem. Hvis styret utpeker et arbeidsutvalg, skal styret også spesifisere AUs fullmakter.

Styret sammenkalles så ofte som leder eller minst 3 styremedlemmer finner det nødvendig. Dersom et styremedlem har forfall, rykker varamedlemmene opp i den rekkefølge de er valgt.

Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer og varamedlemmer har fått innkalling, og minst 5 er tilstede, deriblant leder eller nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det styreleder har stemt for. (I styreleders fravær: det som nestleder som leder møtet har stemt for). Styret kan tilkjenne styremedlem rimelig godtgjørelse etter innsats.

Lokalforeningen har rett til innsyn i DNs regnskaper og tilsvarende har Dyrebeskyttelsen Norge rett til innsyn i lokalforeningenes regnskaper.

Styret er samtidig styre i Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Norge.

§ 12 DNs styres funksjoner

Styret kan holde et sekretariat, med tilhold fortrinnsvis i Oslo-området. Styret er ansvarlig for sekretariatets funksjoner/instruks.

Styret er DNs utøvende organ og har som oppgave å:

Styret kan oppnevne spesielle utvalg. Disse består i styreperioden dersom ikke annet er bestemt.

Styret kan arrangere årlige tillitsmannskonferanser hvortil det innkalles representanter fra alle lokalforeningene og kontaktpersonene.

§ 13 Landsmøtet

Landsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtene i lokalforeningene holdes før dette. De tilsluttede organisasjoner som har betalt kontingent for året før, eller medbringer skriftlig dispensasjon fra regelen om betaling innen 31.12, fra styret i DN, eller som har vært medlem i minst 3 måneder, har et antall stemmer som beregnes slik:

fullt betalende medlemmer i lokalforeningen:

antall stemmer på landsmøtet:

1 t.o.m. 100

1

101 t.o.m. 300

2

301 og oppover

3

Nye lokalforeninger med midlertidig godkjenning må ha hatt denne i minst 3 måneder før søknaden kan tas opp på landsmøte.

Summen av kontingenter (voksen, barn, ungdom, osv.) summeres sammen og deles på det som til en hver tid er fullt medlemskap. Tallet man da får er utgangspunkt for beregning av antall stemmer på landsmøtet.

De tilsluttede organisasjoners styrer gir ved skriftlig fullmakt beskjed om hvem som møter på landsmøtet og hvem som disponerer organisasjonens stemmer.

Styret plikter å fremme forslag på møteleder som velges under landsmøtet. Landsmøtet velger leder, styre, varamedlemmer, en valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem, og revisor. Leder velges særskilt. Det antall styremedlemmer som er på valg velges under ett for to år av gangen. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen skal forberede valgene til neste landsmøte.

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med de øvrige saksdokumentene.

Valgkomiteen skal konstituere seg og velge sin leder umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet. Navn og personalia for valgkomiteen må stå i referatet fra landsmøtet.

Valgkomiteen skal konstituere seg og velge sin leder umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet. Navn og personalia for valgkomiteen må stå i referatet fra landsmøtet.

Stemmesedler som inneholder færre eller flere navn enn det antall styremedlemmer som er på valg skal forkastes. Navn skal være foreslått før avstemning, og oppføring av ikke-foreslåtte navn skal forkastes.

Tre varamedlemmer velges under ett. Stemmeseddelen må inneholde tre foreslåtte navn, og stemmesedler med flere eller færre navn skal forkastet. Navn skal være foreslått før avstemning, og oppføring av ikke-foreslåtte navn skal forkastes.

Alle personvalg skjer skriftlig og de stemmeberettigede må møte personlig. Kandidatene må være til stede eller skriftlig ha bekreftet at de stiller til valg. Enhver av de frammøtte kan fremme benkeforslag på kandidater som alternativ til valgkomiteens innstilling.

Landsmøtet fastsetter DNs virksomhet i store trekk. Det behandler styrets beretning og regnskap, som skal være revidert av statsautorisert revisor eller registrert revisor.

Landsmøtet fastsetter den kontingent som medlemsorganisasjonene skal betale til DN og behandler de saker som fremmes av DNs styre, lokalforeningene og kontaktpersonene. Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Landsmøtevedtak avgjøres med simpelt flertall der vedtektene ikke bestemmer noe annet.

Melding om tidspunkt for landsmøtet sendes medlemsorganisasjonene senest 3 måneder før møtet holdes.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sekretariatet i hende senest 6 uker før landsmøtet holdes.

Sakspapirer til landsmøtet sendes medlemsorganisasjonene senest 3 uker før møtet holdes.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når medlemsorganisasjoner som representerer minst 25 % av den samlede medlemsmasse krever det.

2 landsmøtedeltakere velges til å underskrive protokollen for landsmøtet.

Personer som velges inn i DNs styre må være myndige. Ingen av styrets representanter kan være ansatt i DN.

§ 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foretas av ordinært landsmøte med simpelt flertall av de stemmer som er representert på møtet.

Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende innen 6 uker før landsmøtet holdes.

§ 15 DNs oppløsning

Beslutning om DNs oppløsning kan bare gjøres med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære landsmøter.

De tilsluttede organisasjoner skal varsles om forslaget minst 1 måned før første landsmøtebehandling.

Ved oppløsning vedtar siste landsmøte med simpelt flertall hvordan DN og stiftelsens midler skal disponeres.

Verdien av gaver som er gitt Dyrebeskyttelsen Norge etter Skatteloven § 6-50 skal imidlertid brukes til et formål som nevnt i bestemmelsens første ledd.