Respekt for individet


2002.03.05: Dyrebeskyttelsens plattform - punkt endres

Dyrebeskyttelsens krav til transport av dyr

Transport av levende dyr til slakt eller annet formål må unngås så langt som mulig. Med dagens teknologi kan ikke langtransport av levende dyr forsvares, og bør erstattes av frakt av kjøtt. Både lokale og mobile slakterier må etableres med sikte på å unngå behov for transport.
Ingen transporttid skal overstige 4 timer, innbefattet inn- og utstigning. For fjørfe skal maksimal transporttid regnes som den tid de er uten tilgang på vann, dog likevel ikke utover 4 timer.
Subsidiering av transport av levende dyr må ikke forekomme.
Forholdene må legges til rette for å hindre skade, stress og redsel hos dyr i forbindelse med transport. Elektrisk drivstav må ikke benyttes, og dyr som skaper trygghet for hverandre skal holdes sammen.
Alle som er delaktige i transport av levende dyr må gjennomgå godkjent opplæring og bestå en fastsatt prøve før autorisasjon utstedes. Autorisasjonen må kreves fornyet med jevne mellomrom.
Alle transportvogner skal være godkjent, og sjåførene må ha innsyn til dyrene under transporten. Det må føres jevnlig tilsyn med dyrene. Dyrene må være sikret mot skade, ha gode plass- og temperaturforhold og det må sørges for god ventilasjon.
Dyretransporter skal ha forkjørsrett til ferger og i andre køsituasjoner.