Respekt for individet


2002.10.22 NTB:   Nyhet gjengitt av Ann-Carin Torrissen, nestleder DN

Forskerne vil stanse torskefisket i Nordsjøen

For andre år på rad anbefaler forskerne full stopp i fisket av torsk i Nordsjøen.
Den rådgivende komité i (ACFM) i Det Internasjonale Råd For Havforskning (ICES) slår fast at bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå.
"Faren for kollaps i bestanden er høy", heter det i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet. De siste 18 årene har gytebestanden vært under føre var-grensen, og i fjor ble det satt et historisk lavmål for nordsjøtorsken.
Bestanden av hvitting og hyse er også høstet utenfor biologiske grenser. Siden hyse og hvitting tas i et blandingsfiske med torsk, anbefaler forskerne at det heller ikke skal fiskes på de to artene neste år.
I fjor fastsatte EU totalkvoter på 49 300 tonn for torsk, på 10 400 tonn for hyse, på 41 000 tonn for hvitting.

Bedring for seien

Utsiktene for seien er atskillig lysere. Seibestanden regnes å være innenfor biologiske grenser. I fjor økte totalkvoten fra 87 000 tonn til 135 000 tonn. Kvoterådet fra ICES er at det ikke bør tas ut mer enn 193 000 tonn. Men forskerne viser til at man oppnår et jamnere utbytte over tid dersom seikvotene ikke økes fra årets nivå.
Også makrellbestanden regnes for å være i godt hold, til tross for at makrellen nå beskattes over føre var-grensen. Den totale gytebestanden av nordøstatlantiskmakrell er beregnet til 3 millioner tonn. ICES anbefaler at kvotene ikke overskrider 542 000 tonn neste år.

Mindre lodde

Etter at loddebestanden i Barensthavet har tatt seg kraftig opp i de siste årene, mener forskerne nå at bestanden vil gå ned til 0,7 millioner tonn i april neste år. ICES anbefaler at totalfangsten ikke bør overstige 310 000 tonn.
Saken hos NTB kan leses med abonnement.