Respekt for individet


2002.07.12 Nationen:   Leserinnlegg ved Siri Relling og Gunda Ruud, DNs sekretariat

Dyrebeskyttelsen Norge synes ikke pelsdyrbøndene har noen grunn til å være stolte

Viser til innlegg fra Norges Pelsdyralslag i Nationen, 8. juli.
Norges Pelsdyralslag spør hva Dyrebeskyttelsen Norge gjør for de andre dyrene, og hvorfor stigmatiseres pelsdyrnæringen?
Dyrebeskyttelsen Norges arbeidsområde spenner fra hvalfangst til dyrebutikk, fra hjemløse katter til reinsdyr på vidda, fra ku på bås til pelsdyr.
Javisst er det mange dyr som lider i Norge, ikke bare pelsdyr. Likevel rettferdiggjør ikke dyremishandling på ett område enda mer dyremishandling på et annet område. For Dyrebeskyttelsen Norge er det ikke enten eller, det er både og.
Det som gjør pelsdyrnæringen spesiell, i forhold til annet husdyrhold, er at det er en næring som fremskaffer luksusprodukter som enkelt lar seg erstatte. Med andre ord medfører den totalt unødvendige lidelser hos dyr.
Det er et ufravikelig faktum at pelsdyr, til forskjell fra andre husdyr, er mye villere. De føler i langt større grad stress ved menneskelig nærvær, enn hva f.eks. en katt eller ku gjør, og deres naturlige adferd lar seg ikke tilfredstille i de forhold de lever under. INGEN dyr kommer noen gang til å trives i bur.
Argumentene om den distriktspolitiske verdien av næringen stemmer ikke. Selv blomsterproduksjon i Norge er av større verdi. Arbeidsplassene er usikre, da produktene er avhengige av etterspørselen. Dagens signaler tilsier at moderne mennesker ikke ønske disse produktene, og at dette er en næring på vei ut. Næringen genererer få andre arbeidsplasser og har ingen synergieffekt i form av turisme, teknologisk utvikling eller nisjeproduksjon. For de fleste bønder er dette kun en binæring. Pelsdyrnæringen virker med andre ord ikke kunnskapsutviklende på samfunnet.
Dere viser til de store mengder avfall dere tar hånd om, ved å fôre dyrene deres med dette. Dette avfallet kunne vært utnyttet langt mer miljøvennlig ved å bli brukt som jordforbedringsmiddel. Vi tror heller at dere øker den totale avfallsmengden ved å ikke ha tilstrekkelig spredningsareal for møkka, avrenning, fordamping, dumping av skotter, bruk av medisiner og kjemisk behandling av skinn.
Dyrebeskyttelsen Norge mener det er uforsvarlig å påføre dyr lidelse og død for å fremskaffe luksusvarer. Dyrene i pelsdyrfarmer behandles på en måte som strider mot deres naturlige adferdsmønster, og de blir behandlet og drept under fullstendig uakseptable forhold.
Er dette et yrke å være stolt av? Er dette en næring myndighetene bør fortsette å støtte med 70-80 millioner kr årlig?
Som en liten digresjon: Hvorfor viser dere alltid pelsdyr utenfor burene på forsiden av medlemsbladene deres? Er ikke virkligheten like billedskjønn?
Les leserinnlegget i Nationen:
Ingen grunn til å være stolte!
Les leserinnlegg i Nationen 2002.07.15 ved Ola Tronsmoen, Alvdal:
Negativ propaganda
Les leserinnlegg i Nationen 2002.07.08 ved Norges pelsdyralslag: