Respekt for individet


2002.06.10 Nationen:   Leserinnlegg ved Gunda Ruud, saksbehandler DN

Joda, Dyrebeskyttelsen Norge reagerer på buksendere

Viser til Tronsmoens innlegg i Nationen, 6. juni, hvor han spør hvorfor dyrevernere ikke bryr seg om problemene knyttet til buksendere hos dyr.
Tronsmoen tar utgangspunkt i overlege Engans artikkel, hvor skadevirkninger ved denne formen for forskning vurderes. Engan påpeker her stress ved innfanging, opprevne operasjonssår, komplikasjoner ved fremmedlegemer i bukhulen, samt at man ikke vet om senderen utgjør en strålingsrisiko. I tillegg kan dyret bli redusert etter et inngrep, noe som gjør det ekstra utsatt for angrep.
Dyrebeskyttelsen Norge er kjent med både nevnte artikkel og problemstillingen. Vi har ved flere anledninger fokusert på behandlingen av forsøksdyr, og ville dyr med sendere av ulike slag faller inn i denne kategori. Vi har flere bekymrede og engasjerte viltentusiaster i foreningen som har tatt opp saken på ulikt hold.
Dyrebeskyttelsen Norge er prinsipielt imot fangst av ville dyr, eller at disse påføres smerte eller lidelse. Vi ser at enkelte forskningsprosjekter på lengre sikt vil kunne gi bedre forvaltning og dyrevelferd, men stiller likevel et kritisk spørsmålstegn ved om nytteverdien oppveier lidelsene ved enkeltindividet. Ikke minst har vi uttrykt bekymring for at man ved å operere inn sendere i ville rovdyr senere vil spore dyret for å avlive det.
Vi etterlyser mer kritisk vurdering av nødvendigheten, rutiner og metoder ved merking. Vi er meget usikre på hensikten ved flere prosjekter, faglig mål, relevans og ikke minst; forskerens kvalifikasjoner. Vi har inntrykk av at mye av forskningen finner sted for forskerens og forskningens skyld, uten at resultatene kommer dyrene særlig til gode. Dette har vi bl.a. nylig påpekt i møte med representant fra Forsøksdyrutvalget.
Leserinnlegget ble sendt Nationen 2002.06.10 men er ikke publisert.
Les leserinnlegg i Nationen 2002.06.19 ved Ola Tronsmoen, Alvdal:
Radiomerking med buksendere
Les artikkel hos Foreningen Våre Rovdyr 2002.05.14 ved Hans J. Engan, overlege/spesialist i medisinsk radiologi:
Om radiomerking med buksendere