Respekt for individet


2002.02.26 Aftenposten:   Kommentar ved DN

Dyretransport alvorlig problem også i Norge

Mange har sett Mannfred Karremanns sterke dokumentar om den nådeløse måte dyr behandles på under transport gjennom Europa. Transport skaper frykt og økt risiko for skade. Dette er også et alvorlig dyrevernproblem i Norge. Dyrebeskyttelsen mener at transport av levende dyr til slakt eller annet formål må unngås i langt større grad enn i dag. Med moderne teknologi kan ikke langtransport av levende dyr forsvares og bør erstattes med frakt av kjøtt.
Nøkkelen til å skåne slaktedyr mot unødig redsel og skade mot slutten av sine korte liv er etablering av nok lokale og mobile slakterier til å dekke hele landet. Kravet til fortjeneste må ikke ensidig få styre en bransje av så stor betydning for dyrs velferd. Et første skritt bør være å begrense tillatt transporttid til 4 timer, innbefattet inn- og utstigning. For høns og andre fugler bør maksimal transporttid regnes som den tid de er uten tilgang på vann, dog likevel ikke utover 4 timer. Subsidiering av transport av levende dyr må overhodet ikke forekomme.
Forholdene må også legges til rette for å hindre skade, stress og redsel hos dyr i forbindelse med transport. Dyr som har levet sammen og kan skape trygghet for hverandre må holdes sammen. Underveis må det føres jevnlig tilsyn med dyrene. Sjåførene må ha innsyn til dyrene under transporten.
Et viktig tiltak er å gjøre alle som er delaktige i transport av levende dyr avhengige av godkjent opplæring og bestått fastsatt prøve. Først da bør autorisasjon utstedes, og denne må kreves fornyet med jevne mellomrom.
Dyrene må være sikret mot skade, ha gode plass- og temperaturforhold, og det må sørges for god ventilasjon. Dyretransporter må få forkjørsrett til ferger og i andre køsituasjoner.
Les om saken i Aftenposten:
www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article.jhtml?articleID=283481