Respekt for individet


2003.04.24 Dyrebeskyttelsen:   Høringssvar ved DNs sekretariat


Statens dyrehelsetilsyn
Sentralforvaltning
Postboks 8147 Dep
0033 Oslo

Vår referanse:
273/03-550
Deres referanse:
651/00
Dato:
2003.04.24

Endring i forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom til dyr

Forslag til ny § om tvangsmulkt:

Som Dyrebeskyttelsen Norge påpekte i sitt innspill vedr. dette i "Hjemmel i holdforskrifter for dyrevernforvaltningen til å fastsette tvangsmulkt", synes vi det er viktig at dyrevernnemndene har effektive sanksjonsmuligheter dersom vedtak ikke blir fulgt opp.

Vi mener det bør være et utgangspunkt og en hovedregel at det reageres mot manglende etterlevelse av dyrevernnemndenes vedtak. Unnlatelse av å reagere bør være et unntak fra praksis som må begrunnes i det enkelte tilfellet.

Tvangsmulkt vil i mange tilfeller være et hensiktsmessig virkemiddel. Gode sanksjonsmuligheter vil både virke forebyggende; vanskjøtsel skal ikke være lønnsomt, og det vil kunne sette en stopper for pågående vanskjøtsel. Det gjør også at dyrevernnemndens vedtak får mer kraft og ikke blir "tomme trusler".

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker imidlertid å presisere at det er viktig å huske på at dyrevernnemndenes pålegg gis for å påse etterlevelse av dyrevernloven eller bestemmelser med hjemmel i dyrevernloven. Overtredelse av disse reglene er straffesanksjonert etter dyrevernloven §§ 31 og 32. Det er viktig at reaksjoner fra dyrevernnemndene, som for eksempel tvangsmulkt, i praksis blir et supplement til straffeforfølgning av overtredelser, og ikke kommer som en erstatning for dette i de tilfellene strafforfølgning ville være en passende reaksjon.

Med dette i bakhodet har Dyrebeskyttelsen Norge ingen øvrige innsigelser mot at ordlyden "Dyrevernnemnda kan fastsette tvangsmulkt ved manglende etterlevelse av vedtak fattet av nemnda" innføres i nevnte forskrift.Med vennlig hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge


(sign.)
Siri Relling
sekratariatsleder

(sign.)
Gunda M. Ruud
saksbehandler