Respekt for individet


2005.03.23 Dyrebeskyttelsen:   Åpent brev til Hå kommune angående planlagt pelsanlegg

Dyrebeskyttelsen Norges synspunkter om pelsdyrhold i Norge og Hå kommunes planer om pelsanlegg

Dyrebeskyttelsen Norge er gjort oppmerksom på Hå kommunes planer om utbygging av et pelsanlegg.
 
Dyrebeskyttelsen Norge er landets største og eldste dyrevernorganisasjon. Vi har ca. 8000 medlemmer og er den eneste landsdekkende dyrevernorganisasjonen med 28 lokalforeninger plassert i alle landets fylker.
 
Dyrebeskyttelsen Norge arbeider aktivt med politisk dyrevern, samtidig som man er et serviceorgan for lokalforeninger, medlemmer, publikum og presse. Dyrebeskyttelsen Norge avdekker og reagerer på dyremishandling, samarbeider tett med dyrevernmyndigheter og politi i vanskjøtselssaker, og er høringsinstans for myndighetene i utarbeidelse av nytt regelverk.
 
Dyrebeskyttelsen Norge mener pelsdyrnæringen er etisk uakseptabel, og stiller sterkt spørsmålstegn ved Hå kommunes planer.
 
Hold av pelsdyr har gitt påviste store mentale og fysiske belastninger for dyrene. Pelsdyr er ville dyr og har medfødte adferdsbehov som blir fratatt dem i fangenskap. Det er påvist stressbelastninger som atypisk og stereotyp adferd, slik som hvileløs vugging og hopping i tillegg til selvmutasjon og kannibalistisk adferd.
 
Landbruksdepartementet er i disse dager i ferd med å utarbeide ny dyrevernlov. Utarbeidelsen av den nye dyrevernloven er basert blant annet på st. melding nr. 12 (2002-2003). Departementet reiser sterk kritikk mot dagens hold av pelsdyr i Norge og konkluderer på s. 169 med at: ”Dersom det ikke oppnås vesentlige forbedringer når det gjelder dyrenes mentale hels, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet”.
 
Det er videre pekt på en rekke negative sider ved hold av pelsdyr, blant annet:
 
- Hold av dyr i nettingbur, som gir innskrenket bevegelsesmulighet, og liten mulighet til å utøve normal adferd.
- Forholdet mellom dyr og røkter må bli bedre. Når dagens pelsdyrfarmer ikke makter en tilfredsstillende menneskelig kontakt vil en farm med 100.000 dyr forringe dette ytterligere.  
- Avl og livdyrutstillinger medfører ytterligere stressbelastning for dyrene. Livdyrutstillinger er også foreslått gjort forbudt. Uetisk avl, blant annet på meget store dyr, hybrider m.m. medfører funksjonelle problemer i tillegg til de mentale problemene dyrene må stri med. 
- Mangelfull fôring og dårlig sikring av vannbehov er allerede et problem ved pelsdyrfarmene. Kontrolltiltak her vil bare forverres i så store anlegg det er snakk om i Hå kommune.
 
Dagens driftsformer er sterkt kritisert, av dyrevernorganisasjoner, forskere, myndigheter og publikum forøvrig.  Dyrenes levekår er forferdelig og det må være klart at en pelsfarm med et så store antall dyr som det er tilsiktet å holde på Kalsvarden er uakseptabelt. Arbeid i forbindelse med pelsdyrhold bør gå på avvikling av produksjonen, ikke mot økt industrialisering. Ved å øke antall dyr pr. farm vil man medføre en ytterligere belastning for dyrene, med mindre velferd pr. individ.
 
I Europa er det en økende tendens til å forby pelsdyrhold. I land pelsdyrfarming ikke er forbudt, gir regelverket så strenge regler at driften mange steder er avviklet da det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å fortsette slik drift. Det er presumptivt at også Norge vil følge denne utviklingen.
     
Vedlagt finner dere Dyrebeskyttelsen Norges uttalelse gitt til Landbruksdepartementet og deres arbeid med stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd”.
 
Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer herved Hå kommune til ikke å starte en slik utbygging, og heller satser på en næring som sysselsetter flere på lang sikt og som ikke påfører dyr lidelse.
 
Vennlig hilsen
Siri Relling
Sekretariatsleder
Dyrebeskyttelsen Norge
 
Vedlegg: Utdrag fra Dyrebeskyttelsen Norges høringssvar til regjeringens stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) "Om dyrehold og dyrevelferd" angående pelsdyrhold i Norge >>
 
Les mer her:
  • Gigantisk pelsanlegg planlagt i Hå kommune >>
  • Dyrebeskyttelsen Norges nettsider om pels >>
Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>