Respekt for individet


2003.02.03 Eurogroup for Animal Welfare:   Oversettelse ved Sandra Kottum, frivillig DN


Ny EU-bestemmelse om subsidier av dyretransport

De siste ti årene har det blitt avdekket grusomme dyrelidelser ved transport av dyr ut av EU. Av dyrevernmessige hensyn har EU-kommisjonen derfor besluttet å redusere subsidiene til eksport av levende kyr. Dessverre med unntak.

Den nye bestemmelsen trådte i kraft 3. februar 2003 og vil gjøre det vanskeligere å få bevilget penger til kveghandelen med Midt-Østen og Nord-Afrika. Forhandlere som eksporterer kveg til land utenfor EU, har tidligere fått refundert transportkostnadene gjennom subsidier. Dette har vært en belønning for å fjerne overflødig kveg fra unionen. Nå er det imidlertid slutt på denne typen tilbakebetaling ved eksport av slaktedyr.

Unntaket er land som av kulturelle og/eller religiøse grunner er avhengig av kvegimport for å dekke etterspørselen (Libanon og Egypt). Dessuten vil det fortsatt bevilges penger til eksport av avlsdyr, men for å hindre misbruk av ordningen, gjelder dette bare kviger og kyr yngre enn 30 måneder. EU-kommisjonen har i tillegg lagt frem forslag til en bestemmelse om inspeksjoner og sanksjoner ved brudd på dyrevernloven. Denne går ut på å etablere obligatoriske veterinærkontroller i importlandene for å styrke lovens gjennomslagskraft.

EUs beslutninger har blitt godt mottatt i flere dyrevernkretser, men misnøyen er likevel stor på ett punkt: I praksis eksporterer EU bare levende kveg til Libanon, og dette landet vil av kulturelle og /eller religiøse årsaker ikke rammes av den nye bestemmelsen.

Les pressemelding fra EU:
Animal welfare: Commission reduces export refunds for live cattle

Les bakgrunnsinformasjon og delta i kampanje hos Eurogroup for Animal Welfare:
Live Animal Transport

Hva kan du gjøre?