Respekt for individet


2002.10.29 Dyrebeskyttelsen:   E-post ved Ove Myrmel, styreleder DN
Til

Det norske Arbeiderpartis fylkeslag vedr sak på landsmøte 2002

Det norske Arbeiderpartis landsmøte 8.-10. november - Dyrevern

Flere fylkeslag/partilag (Vestfold, Hordaland, Grünerløkka og Bergen) har bedt landsmøtet vedta et forbud eller strengere restriksjoner for pelsdyrhold. Vi håper partiet vil slutte opp om et forbud og be stortingsrepresentantene arbeide for at innholdet i den kommende dyrevernmeldingen skal være i tråd med dens uttalte verdigrunnlag. Meldingen skal ta utgangspunkt i respekt, omsorg og dyrets egenverd.
Å tvinge dyr til et liv i bur, vil mange betegne som mishandling. Opinion avdekket i 2001 at 73 % av befolkningen er imot dagens pelsdyrhold. I følge Norsk Gallup har bare 5 % "stor tiltro" til at dette dyreholdet blir drevet på en dyrevennlig måte. Vi håper DNA vil innta en human og fremtidsrettet politikk i dyrevernspørsmål og ta klar avstand fra mishandling av dyr som distriktspolitisk virkemiddel.
De etiske aspektene ved oppdrett av rev og mink har lenge vært omstridt, og dyreholdet er grundig utredet både i Norge og i andre land. Konklusjonen hos alle offentlige instanser er entydig - pelsdyroppdrett er uetisk. Instanser som har uttalt seg:

  • Stortingskomiteen som forberedte dyrevernloven 1973.
  • Regjeringens eget etikkutvalg (Rådet for dyreetikk) 1994.
  • Eidsivating lagmannsrett 1999.
  • EUs Veterinærvitenskaplige komite 2001. Komiteen konkluderer med at dyrenes naturlige adferdsbehov ikke oppfylles.
  • Den norske veterinærforening 2002. Styret i veterinærforeningen konkluderer i sin rapport med at nåværande driftsformer for pelsdyroppdrett vanskelig kan forsvares ut fra dyrevernmessig behov.
  • Norsk bonde- og småbrukarlags høringsutvalg juni 2002.
    Sitat: "Naturlig adferd forutsetter for rev et underlag den kan grave i og for mink at den kan svømme. Fangenskap på nettingbunn er derfor uforenelig med utøvelse av naturlig adferd. Norges pelsdyravlslag har satt i verk en handlingsplan for dyrevelferd og fortjener honnør for det. Tiltakene som foreslås gjennomført er imidlertid ikke tilstrekkelig til å endre realitetene i vesentlig grad. Norges bonde- og småbrukarlag vil derfor slutte seg til konklusjonen i rapporten fra Rådet for dyreetikk om pelsdyr (oktober 1994) der det heter:
    Legger man avgjørende vekt på dyrenes ve og vel er det etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag ikke kan forsvares. De bør derfor avvikles."
Flertallet i Småbrukarlagets styre sluttet seg ikke til uttalelsen, men uttalelsen viser at trenden med økt vekt på dyrevelferd også gjelder en organisasjon med mange pelsdyrholdere som medlemmer.
Økt vekt på dyrevelferd er en internasjonal utvikling. Stadig flere land forbyr eller pålegger sterke forbedringer for dyrehold. Også i Norge er tiden inne for å gi dyrene en mer naturlig og verdig tilværelse enn dagens industrielle dyrehold. Og ikke minst trenger vi en helt ny tilsynsmyndighet som kan sikre at det virkelig skjer.
Dyrebeskyttelsen Norge ber landsmøtet vedta at målet for behandlingen av dyrevernmeldingen skal være å gi dyrene et regelverk og en tilsynsmyndighet som sikrer respekt, omsorg og hensynet til dyrenes egenverd.
For mer informasjon se: www.dyrebeskyttelsen.no
Med hilsen
Dyrebeskyttelsen Norge


Ove Myrmel
Styreleder