Respekt for individet


2002.09.17 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Adeleid Haugen, juridisk rådgiver DN

Mishandling av dyr eller mistanke om dette

Dyremishandling eller mistanke om dette er det de lokale dyrevernnemnder som skal undersøke og eventuelt gripe inn overfor. Dyrevernloven § 24 pålegger nemndene "straks" å undersøke forholdene dersom de har grunn til å tro at dyr er i fare for å lide.
En begrunnet henvendelse om vanskjøtsel eller dyremishandling bør derfor utløse en undersøkelse og eventuelt en reaksjon fra nemnda. Distriktsveterinæren er sekretær i dyrevernnemnda. Du finner telefonnummer til distriktsveterinæren i den lokale telefonkatalogen. Man kan forøvrig spørre hvilken som helst lokal veterinær, da alle veterinærer i et område vet hvem som er distriktsveterinær.
Brudd på dyrevernloven er straffbare handlinger, og bør derfor også anmeldes til politiet. Vi opplever dessverre at slike anmeldelser altfor ofte blir henlagt på grunn av kapasitetsproblemer, men dette bør ikke hindre oss i å anmelde dem. Det er viktig at slike forhold blir registrert.
Dersom du opplever det som vanskelig å kontakte dyrevernnemnd og politi på egen hånd, har Dyrebeskyttelsen Norge lokalforeninger rundt om i landet, som vil kunne bistå med å følge opp saken på forskjellige vis overfor dyrevernnemnda og politiet.
Hva kan du gjøre?