Respekt for individet


Dyrevern i spørretimen 1

Representanten Karin Andersen fra SV stiller følgende spørsmål til landbruksministeren i Stortingets spørretime den 31.05.00:

"Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen:

Et økende antall dyr dør på veien mellom bonde og slakteri. Dødsprosenten ved transport eller oppbevaring i slakteri økte med 77% fra 1993 til 1997. Ut fra et dyrevelferdsperspektiv er dette uakseptabelt. Myndighetene må derfor ta ansvar for å få tallet kraftig ned. Forbrukerkravet om etisk forsvarlig produsert mat øker, og krever derfor også umiddelbare reaksjoner. Hva vil statsråden gjøre for å redusere antall dyr som dør under transport?"

SAMT:

"Etter EU's forbud mot tradisjonell burhønsdrift i 1999, bad departementet Norges Landbrukshøgskole og Norges Veterinærhøgskole om forslag til et forskningsprogram på området "Driftsformer i norsk eggproduksjon". Programmet er ferdig, men svarer ikke til retningslinjene og konsentreres om burhønsdrift. Forskning på frittgående høner nedprioriteres og viktige aspekter ved dyrevelferd og forbrukerpolitikk utelates. Hva vil statsråden gjøre for at prosjektet skal svare til retningslinjene?

Begrunnelse:

I forbindelse med at EU har bestemt at hold av verpehøns i tradisjonelle bur blir forbudt, bad Landbruksdepartementet i 1999 Norges Landbrukshøgskole og Norges Veterinærhøgskole om forslag til et forsknings- og utviklingsprogram (FOU-program) på området "Driftsformer i norsk eggproduksjon". I retningslinjene het det bl.a. at FOU-programmet skulle klarlegge "den relative betydning av de faktorer som er relevante ved valg av system, slik som dyrevelferd, foring, arbeidsmiljø, produktkvalitet og økonomi". Programmet skulle også "omfatte en videreutvikling av driftssystemer for verpehøns". Forslaget er nå klart og svarer i liten grad til retningslinjene som ble gitt. Det inkluderer seks prosjekter, I fem av dem er forskning på bur prioritert fremfor forskning på frittgående høner. Prosjekt 1 og 6 omfatter bare bur. Prosjekt 2 omfatter bare frittgående system. Prosjekt 3 og 5 omfatter tre forskjellige typer bur, og èn type frittgående system. Prosjekt 4 omfatter bur og frittgående system. FOU-programmet omfatter ingen økonomiske aspekter i forhold til etterspørselsmarked (betalingsvilje, pris på og virkning av markedsføring, fremtidsprognoser) eller samfunnsøkonomi, men holder seg kun på det mikroøkonomiske plan. Økonomi i systemer for frittgående høner blir ikke omfattet. Viktige aspekter ved dyrevelferd blir i tillegg utelatt, ved at både fysiske og psykiske velferdsindikatorer ikke måles. Forbrukerne etterspør i økende grad etisk produsert mat. En satsing på dette feltet i Norge vil gi oss en konkurransefordel og et forsprang i kunnskap og erfaring.
- Karin Andersen".

SEND EN MAIL TIL KARIN ANDERSEN OG TAKK HENNE FOR AT HUN TAR OPP DYREVERN PÅ STORTINGET! ADRESSEN ER:
karin.andersen@stortinget.no