Respekt for individet


Årsmelding fra Dyrebeskyttelsen Norge 2000

Innhold

Dyrebeskyttelsen Norge, heretter forkortet til DN, vil med denne årsmeldingen presentere organisasjonen og virksomheten i 1999 i grove trekk.

Generelt

Formål
DNs formål er å:

Dyrebeskyttelsen Norges organisasjon
DN er en demokratisk organisasjon, der landsmøtet er det øverste organ. Landsmøtet avholdes annethvert år, og ble avholdt våren 2000 i Oslo. Medlemmenes tillitsvalgte møter på landsmøtet, og landsmøtet velger styret som er ansvarlig organ mellom landsmøtene.

Styret
Styret i DN arbeider på idealistisk grunnlag og har ingen form for økonomisk vederlag. Styret består av syv personer inkludert leder og to nestledere. Det ble valgt nytt styre på landsmøtet i 2000. Noen av styrets medlemmer er aktive i lokalforeninger, mens andre samarbeider med sekretariatet om den daglige aktiviteten. Siden landsmøtet i mars har styret i DN bestått av:


Leder: Kari Mills, Stavanger
Nestledere: Inger Lazzeri, Oslo
Kirsten Clausen, Stavanger
Styremedlemmer: Toralf Metveit, Kongsvinger
Bent Ellingsen, Drammen
Åse Tveit, Os
Jenny Cecilie Olsen, Bergen
Varamedlemmer: Karin Undall Stormoen, Haslum
Iselin Thorsen, Stavanger
Randi Aarethun, Lærdal
Valgkomité: Ingrid Solberg
Solveig Kristiansen
Bernhard Sigerland
Vara til valgkomité: Jenny Rolnes

Styremøter:
Det har i 2000 vært avholdt 7 ordinære styremøter, 2 møter i arbeidsutvalget og 2 tlf.møter. Totalt 112 styresaker er blitt behandlet.

Sekretariatet
DN har sitt sekretariat i Karl Johansgt. 6, 0154 Oslo, etter å ha flyttet fra Storgt. 38 den 1. oktober. I 2000 har DN hatt følgende ansatte:

 • Torill Malmstrøm, generalsekretær (full stilling)
 • Edel Husmo, sekretær (fire femtedels stilling)
 • Anton Krag, biolog og IT-ansvarlig (full stilling)
 • Live Kleveland Karlsrud, jurist og informasjonsansvarlig (full stilling)
 • Henning Skjørsæther, sivilarbeider
 • I tillegg har man engasjert eksterne personer i utvalgsarbeid, på prosjekter og til enkeltoppdrag. Sekretariatet er ansvarlig for den daglige drift av organisasjonen og for å effektuere styrets vedtak. Sekretariatet mottar daglig en rekke henvendelser fra publikum, presse, skoleelever, studenter, andre organisasjoner og institusjoner om problemstillinger vedrørende dyrevern. Sekretariatet organiserer et landsdekkende katteregister som i dag inneholder ca. 28 000 registreringer.

  Lokalforeninger
  Et overordnet mål for DN er at organisasjonen skal ha solide og aktive lokalforeninger og kontaktpersoner over hele landet. Det arbeidet lokalforeningene og kontaktpersonene utfører på frivillig basis er svært omfattende og bidrar vesentlig til DNs utførelse av praktisk dyrevern. DN har ca. 30 lokalforeninger og kontaktpersoner.

  Økonomi
  DN har en god økonomi. Styret har rett til å gjøre justeringer i budsjettet. Det vises til regnskap og balanse for detaljer. DNs aktiviteter er i stor grad basert på økonomisk støtte fra privatpersoner, og de senere årene har man registrert en positiv trend med et stadig økende antall mennesker som ønsker å støtte organisasjonen økonomisk. Uten disse bidrag ville det ikke vært mulig å opprettholde alle de aktiviteter organisasjonen forestår.

  Fond for alternativ forskning
  DN forvalter "Fond for alternativ forskning" som i 2000 delt ut kr. 50.000 til forskere som bruker forskningsmetoder uten bruk av dyr. DN ønsker å fremheve at forskning kan gjennomføres uten bruk av dyr.

  Dyrevernblad
  DN gir ut to blader. "Dyrenes Forsvarer" kommer ut 4 ganger i året og distribueres til ca. 5 000 abonnenter. Barnebladet "Dyrevennen" kommer også ut 4 ganger årlig og distribueres til ca. 2.500 abonnenter.

  Internett (www.dyrebeskyttelsen.no)
  DNs internettsider hadde over 20.000 besøk i løpet av 2000. Ca. 1.000 innmeldinger ble foretatt fra DNs informative og oversiktelige websider.

  Representasjon i råd, utvalg m.m.

  Forsøksdyrutvalget
  Landbruksdepartementet utnevner medlemmer av Forsøksdyrutvalget for 4 år av gangen. Utvalget har det overordnede ansvar for virksomhet som innebærer forsøk med dyr i Norge. Veterinær Nina Svendsby er fast medlem av utvalget, mens generalsekretær Torill Malmstrøm er personlig varamedlem for Svendsby. Utvalget avholder møter ca. en gang i måneden, og driver tilsyns- og inspeksjonsvirksomhet.

  Rådet for dyreetikk
  Landbruksdepartementet har oppnevnt dette rådet som uttaler seg om prinsipielle etiske sider ved norsk dyrehold og produksjon. Medlem i DNs styre, veterinær Toralf Metveit, er fast medlem av Rådet for dyreetikk. Nestleder i DNs styre, Inger Lazzeri, er varamedlem.

  DEBIO/Økologisk produksjon
  DN er representert i DEBIOs utvalg for produksjonsformer i landbruket. DEBIO fungerer som kontroll-, regelutviklende og rådgivende organ for produksjonen av økologiske matvarer i Norge. Veterinær Toralf Metveit, er styremedlem. Generalsekretær Torill Malmstrøm er vara.

  DNs egne utvalg
  "DNs utvalg for sel- og hvalfangst" og "DNs jaktutvalg" ble etablert i 1999 for å knytte sammen ressurspersoner. Utvalgene arbeider for å bygge opp og formidle kunnskaper som bidrar til å få slutt på menneskets utbytting av ville dyr. I 2000 nedsatte styret et utvalg for omarbeiding av forbundets vedtekter, et utvalg for omarbeiding av forbundets plattform, og et utvalg for å arbeide med det offentlige dyrevernet .

  Offentlig utvalg - eierløse katter
  Landbruksdepartementet opprettet i 1998 et utvalg for å se nærmere på problemene med hjemløse katter i Norge. Utvalget organiseres av Statens Dyrehelsetilsyn og DN er representert ved styreleder Kari Mills. Utvalgets rapport ventes avgitt til Landbruksdepartementet i 2001.

  Forum for Utvikling og miljø
  Forum er opprettet av norske organisasjoner for å koordinere oppfølgingen av FNs konferanse om miljø og utvikling, og har mer enn 60 medlemsorganisasjoner. DN ble medlem i 1999. Juridisk rådgiver Live Kleveland Karlsrud er varamedlem i Forums styre, og deltok i 2000 i arbeidsgruppen om WTO.

  Nettverk for mat og miljø
  Nettverket består av 17 organisasjoner som arbeider for å sikre forbrukerne mat med god miljø- og helsemessig kvalitet. DN er medlem av denne samarbeidsgruppen.

  Internasjonalt engasjement

  WSPA
  World Society for the Protection of Animals er en internasjonal paraplyorganisasjon for verdens dyrevernorganisasjoner, med over 300 medlemsorganisasjoner i mer enn 70 land. DN er medlem. Veterinær Toralf Metveit er medlem av WSPAs eksekutivutvalg.

  Eurogroup
  Eurogroup er en samarbeidsorganisasjon for dyrevernorganisasjoner i EU. DN er observatør. Eurogroup møtes årlig, men DN deltok ikke i 2000.

  Nordisk Dyrebeskyttelsesråd
  Nordisk Dyrebeskyttelsesråd er en samarbeidsorganisasjon for dyrevernorganisasjoner i de nordiske landene. DN er medlem. Rådet møtes årlig. I 2000 ble det årlige møtet arrangert i Oslo.

  Dyrevernsaker

  Pelsdyr
  Pelsfarming var et hovedprioriteringsområde for DN i 2000. DN lanserte en landsomfattende kampanje mot pelsfarming i november, samtidig som at dokumentarprogrammet "Rikets tilstand" på TV2 satte fokus på oppdrett av rev. DN baserer sitt arbeid mot pelsfarming på grundig dokumentasjon av alle sider ved næringen, og var i 2000 for andre gang oppdragsgiver for NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning), som laget rapporten "Pelsdyrnæringens distriktsmessige betydning".

  DN har hatt møter med en rekke stortingspolitikere om pelsfarming, og i løpet av høsten gikk både enkeltpolitikere og partier ut mot pelsnæringen. SV fremmet forslag for regjeringen om å avvikle dagens driftsformer. Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) lovet full gjennomgang av pelsnæringen.

  Kastrering av gris
  Griser var et hovedprioriteringsområde for DN i 2000, og et ledd i en felles kampanje koordinert av Eurogroup. DN har i hovedsak prioritert å oppnå et forbud mot kastrering av gris uten bedøvelse. Stortinget vedtok i november å be regjeringen fremme et lovforslag om forbud mot kastrering av griser innen 2007, med påbud om bedøvelse satt av veterinær i overgangsperioden inntil forbudet trer i kraft.

  Endringer i dyrevernloven
  DN har i flere år arbeidet for endringer i dyrevernloven som skjerper strafferammene for dyremishandling, presiserer ansvaret for dyreeiere som har dyr på utmarksbeite, og som gir Staten mer effektive sanksjonsmuligheter overfor slakterier som med vitende og vilje bryter dyrevernloven. Regjeringen la frem lovendringsforslag for Stortinget høsten 2000, hvorav flere av forslagene var initiert av DN. Forslagene fikk flertall i Stortinget, og dyrevernloven blir nå styrket på en rekke områder.

  Slakting og transport av dyr
  Slakting og transport var et hovedprioriteringsområde for DN i 1999, og vi oppnådde da bl.a. at Gilde bevilget 30 millioner kroner til ombygging av samtlige av sine svineslakterier, og at Statens næringsmiddeltilsyn startet registrering av antall dødsfall under slakteritransport. Kampanjen ble fulgt opp i 2000 ved at DN kom i dialog med slakterinæringen om utarbeidelse av etisk regnskap og opplæring av dyretransportører.

  Offentlig dyrevern
  DN arbeider for et bedre offentlige dyrevern og offentlig veterinærvesen med et utvidet ansvar. Da disse i 2000 opplevde budsjettkrise, startet DN derfor arbeidet for at bevilgningene over statsbudsjettet bør økes.

  Forskning og utvikling
  Det kriminologiske prosjektet "Vold mot dyr" som er initiert av DN, ble startet opp i 2000. Prosjektet finansieres gjennom Norges Forskningsråd, og skal kartlegge omfang og type vold mot dyr. DN er også medlem av styringsgruppen for prosjektet "Alternative driftsformer i eggproduksjonen", sammen med bl.a. NVH, LD, NLH og fjørfenæringen. Prosjektet skal bl.a. kartlegge verpehønenes veterinærmedisinske og etologiske velferd under forskjellige vilkår. DN har også innledet samarbeid med Statens Vegvesen med sikte på å etablere et forskningsprosjekt for å kartlegge omstendighetene omkring påkjørsler av småvilt.

  Høringer
  DN er høringsinstans for flere offentlige etater i saker som vedrører dyr og dyrehold: Landbruksdepartementet, Statens Dyrehelsetilsyn, Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning. DN har i løpet av 2000 avgitt høringsuttalelser bl.a. om forvaltning av ulv i Norge, om strengere krav til jegerprøve, om hold av fjørfe og kalkun, om transport av dyr, om dyrevern i slakterier, om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe, og om reindriftsloven.

  Anmeldelser
  DN har anmeldt i underkant av 10 enkeltsaker der det er begått brudd på dyrevernloven.

  Kommunikasjon

  Kontakt med offentlige myndigheter
  DN kommuniserer med Stortinget og politiske partier i saker som angår dyrevern. I 2000 har DN vært på to høringer i næringskomitéen. DN har jevnlig kontakt med Landbruksdepartementet og Statens dyrehelsetilsyn.

  DN har også kontakt med lokalt offentlig veterinærvesen og viltvesen.

  Kontakt med andre organisasjoner, næringslivet og forskningsmiljø
  DN er jevnlig i kontakt med andre organisasjoner som arbeider med tilstøtende emner, både næringsorganisasjoner, fagforbund og ideelle organisasjoner. I 2000 har DN vært representert i de nystartede dyrevelferdsgruppene i svine-, fjørfe-, storfe- og småfenæringene. DN har også deltatt i Fagsenteret for Kjøtts arbeid med etiske regnskap. DN har jevnlig kontakt med forskningsmiljøet ved Norges Landbrukshøgskole, og har besøkt høgskolen ved gjentatte anledninger i 2000, bl.a som foredragsholder og deltaker i forskningsprosjekt.

  Besøk, foredrag og lignende
  DN har bl.a. besøkt fjørfeslakteri, svineslakteri, kyllingoppdrett, pelsdyrgård, ammekubesetning, besetning med konvensjonell slaktegris og besetning med utegående gris, besetning med verpehøns i konvensjonell burdrift og i innredede bur, og i tillegg deltatt ved slaktetransport av kylling og gris. DN har holdt en rekke foredrag, bl.a. for offentlige dyrevernnemnder og for skoleklasser. DN har holdt flere informasjonsstands. DN har mottatt over 200 forespørsler om direkte veiledning fra skoleklasser, studenter og enkeltelever.

  Informasjonsmateriell
  DN har i løpet av 2000 startet en fullstendig oppgradering av alt informasjonsmateriell, og har bl.a. produsert nye, fargerike plakater. Musematter, nøkkelringer, t-skjorter og pins er produsert med ny layout. I samarbeid med fotografen Vera Gjersøe er det utarbeidet en kalender med vakre dyrebilder. Det er videre utarbeidet over 20 oppdaterte faktaark om forskjellige dyrearter og dyrevernproblemer. DN har også oppdatert rapport nr. 4/1999 "Transport og slakt av produksjonsdyr" og nr. 5/1999 "Rev og mink i fangenskap".

  Media
  DN har et godt samarbeid med media. I løpet av 2000 har DN mottatt ca. 300 henvendelser fra media, og hatt nærmere 200 registrerte presseoppslag av en viss størrelse. DN har figurert i alle landets største aviser og ved flere anledninger deltatt i riksdekkende debattprogrammer og nyhetssendinger både på tv og i radio. TV2 satte forkuset på pelsdyrfarming i dokumentaren "Rikets tilstand" 1. november, og dette bidro til flere medieoppslag som fokuserte på problemene knyttet til denne næringen. Andre temaer som har blitt belyst har vært voldsbruk mot dyr, dyreparker og sirkus, import av eksotiske dyr, slakting og transport av dyr, og hjemløse selskapsdyr.

  *** Oslo 2001 ***