Respekt for individet


Årsmelding 2003

 

Årsberetning

2003

 

Formål.

Organisasjonen

Sentralstyre

Varamedlemmer

Medlemskap

Lokalforeninger og kontaktpersoner.

Dyrebeskyttelsen Norges lokalforeninger i 2003.

Nye lokalforeninger i 2003.

Dyrebeskyttelsen Norges kontaktpersoner i 2003.

Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesentre

Sekretariatet

Internett – dyrebeskyttelsen.no.

Økonomi

Utvalgte aktiviteter i 2003.

Økonomi

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd.

Pelsdyr

Hjemløse katter

ID-registrering av katt

Stortingets næringskomité

Dyr i underholdning.

Dyr i Asia.

Oljeutslipp og dyreliv.

Hval

Fisk og følelser.

Høringer.

Møter og seminarer.

Ekstern representasjon og medvirkning.

Debio

Nettverk for mat og miljø

Rahns legat

Rådet for dyreetikk

Alpha-gruppen

Nordisk Dyrebeskyttelsesråd (NDR)

Eurogroup for Animal Welfare

WSPA – World Society for the Protection of Animals

Åpen kanal

Resultater.

Generelt

Utvalgte resultater


Formål

Respekt for individet – uavhengig av art.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for å bedre dyrs kår, fremme omsorg for dyr og spre kunnskap og forståelse for deres behov.

Vi ser på ethvert dyr som et individ med egenverdi og følelser. Dette må respekteres uavhengig av økonomiske hensyn. Dyrebeskyttelsen Norges motto er derfor ”respekt for individet”.

Organisasjonen

Dyrebeskyttelsen Norge er en av verdens eldste dyrevernforeninger, og ble etablert i 1859. Dyrebeskyttelsen Norge er Norges største dyrevernorganisasjon med ca. 8.500 medlemmer. Dyrebeskyttelsen Norge er en demokratisk organisasjon, hvor øverste organ er Landsmøtet.

Sentralstyre

Landsmøtet velger et sentralstyre til å lede organisasjonen. For perioden april 2003 til april 2004 ble følgende medlemmer valgt inn i sentralstyret:

*     Ove Myrmel, Sande (leder), Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane

*     Anne Westen, Oslo (nestleder), Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus

*     Hilde Riskjell Gjerde, Vormedal, Dyrebeskyttelsen Karmøy og omegn

*     Anne Veland, Stavanger, Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

*     Steinar Lem, Svartskog, Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus

*     Runar Næss, Eidsvoll, Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus

*     Ann-Carin Torrisen, Rognan, Dyrebeskyttelsen Nordland

Varamedlemmer

*     Vigdis Amundsen, Tromsø (1. varamedlem), Dyrebeskyttelsen Tromsø

*     David Pooley, Bergen (2. varamedlem), Dyrebeskyttelsen Bergen

*     Edel Christine Hiim, Stavanger (3. varamedlem), Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Medlemskap

Kontingenten var i 2003 kr. 200,-. Medlemmer mottar medlemsbladet ”Dyrenes Forsvarer” fire ganger årlig. Barnemedlemmer betaler 40,- per år og mottar fire numre av barnebladet ”Dyrevennen”.

I 2003 hadde Dyrebeskyttelsen Norge ca. 8.500 medlemmer. Dette inkluderer ca. 1.500 barnemedlemmer. Medlemstallet har økt med ca. 500 i forhold til i 2002.

I 2003 ble Dyrebeskyttelsen Nordland sine medlemmer, samt barnemedlemmene, som tidligere har vært administrert av Dyrebeskyttelsen Bergen, overført Dyrebeskyttelsen Norge. Dette er en prøve for omlegging til sentralt medlemsregister.

Lokalforeninger og kontaktpersoner

Dyrebeskyttelsen Norges landsdekkende lokalforeninger og kontaktpersoner er selve ryggraden i organisasjonen. Lokalforeningene og kontaktpersonene arbeider med praktisk dyrevern og informasjonsarbeid.

Dyrebeskyttelsen Norges aktive medlemmer er ingen ensartet gruppe. Svært mange yrkesgrupper er representert. På denne måten har organisasjonen kompetanse på flere områder, og kan derfor engasjere seg i både direkte, indirekte og politisk dyrevernsarbeid.

Dyrebeskyttelsen Norges lokalforeninger i 2003

*     Dyrebeskyttelsen Arendal

*     Dyrebeskyttelsen Bergen

*     Dyrebeskyttelsen Elverum og omegn

*     Dyrebeskyttelsen Fredrikstad

*     Dyrebeskyttelsen Halden

*     Dyrebeskyttelsen Harstad

*     Dyrebeskyttelsen Haugesund og omegn

*     Dyrebeskyttelsen Karmøy og omegn

*     Dyrebeskyttelsen Kongsvinger og omegn

*     Dyrebeskyttelsen Kristiansand

*     Dyrebeskyttelsen Lillehammer

*     Dyrebeskyttelsen Lillestrøm

*     Dyrebeskyttelsen Molde

*     Dyrebeskyttelsen Nordland

*     Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus

*     Dyrebeskyttelsen Ringerike

*     Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane

*     Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

*     Dyrebeskyttelsen Telemark

*     Dyrebeskyttelsen Tromsø

*     Dyrebeskyttelsen Trondheim og omegn

*     Dyrebeskyttelsen Tønsberg – Horten

Nye lokalforeninger i 2003

*     Dyrebeskyttelsen Drammen og omegn

*     Dyrebeskyttelsen Mandal

*     Dyrebeskyttelsen Otta

Dyrebeskyttelsen Norges kontaktpersoner i 2003

*     Jan Vidar Pedersen i Steinkjer

Jan Vidar Pedersen ble godkjent som kontaktperson på styremøte 7.12.2003.

Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesentre

Dyrebeskyttelsen Norge har to hjelpesentre for dyr. Disse er lokalisert i, og drives av, Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus og Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland. Lokalforeningene i Arendal, Kristiansand og Lillehammers har egne hjelpesentre. Det har også lokalforeningene Dyrebeskyttelsen Bergen og Dyrebeskyttelsen Tønsberg-Horten, som åpnet disse i 2003.

Dyrebeskyttelsen Norges hjelpesentra omplasserer årlig ca. 1000 hjemløse katter, og er verdifulle ressurser i det praktiske dyrevernarbeidet. Hjelpesentrene brukes aktivt i profileringen av Dyrebeskyttelsen Norge, og den positive tilbakemeldingen er enorm.

Sekretariatet

Sekretariatsleder Siri Relling og saksbehandler Gunda Ruud utgjør Dyrebeskyttelsen Norges faste sekretariat. Begge ble ansatt i mars 2002.

Sekretær Edel Husmo gikk av med pensjon 31. juli 2003. Hennes regnskapsoppgaver ble overført til Tica Regnskap AS.

Sivilarbeider og jurist, Steve Byermoen var engasjert frem til 1. april 2003.

Sivilarbeider, Rune Enholm, begynte i 22. september 2003 og har kontrakt til 22. november 2004.

Web master og prosjektansvarlig, Hanne Feragen begynte som praktikant på sekretariatet 1. april 2003. Hun blir lønnet gjennom Aetat, og har en ansettelsesperiode på 18 måneder.  

Redaktør av medlemsbladet ”Dyrenes Forsvarer”, Bernhard Sigerland, sa opp sitt engasjement etter blad nr. 4 2002. Sekretariatet har vært konstituerte redaktører for medlemsbladet i 2003.

Sekretariatet er administrasjon for sentralstyre.

I tillegg til administrativt arbeid iverksetter sekretariatet kampanjer, produserer og sender ut materiell og svarer på henvendelser fra offentlig og privat publikum, samt media.

Sekretariatet drifter også katteregisteret. Katteregisteret er en nasjonal database over øremerkede katter. I 2003 ble denne gjort tilgjengelig på internett via hjemmesiden vår. Administrasjonsarbeidet av katteregisteret innebærer registrering av innsendte skjema, oppdatering av versjonen på internett, utsendelse av kattekort og fakturaer. I 2003 var det ca. 55.000 katter registrert i dette registeret. Dette er en økning på ca 5.000 fra 2002.

Sekretariatet har en utstrakt publikumskontakt, og mottar minimum 20 telefoner daglig. Etter at katteregisteret ble lagt ut på internett har antall henvendelser om registeret pr telefon avtatt, men vi mottar desto flere spørsmål, kommentarer og korrigeringer til registeret pr e-post. En stadig større andel av kommunikasjonen skjer nå per data.

Sekretariatet mottar mange medlemsinnmeldelser og bestillinger av materiell. Ofte kommer dette som e-post via nettsidene.

I 2003 måtte sekretariatet gå til innkjøp av ny (brukt) kopimaskin, ny faksmaskin og ny frankeringsmaskin. Vi har også, gratis, overtatt to brukte pc’er.

Miljøpartiet ”De Grønne” flyttet inn i våre lokaler i 2003. Dette for å dele på husleieutgifter.

Internett – dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norges nettsider har adressen dyrebeskyttelsen.no. Disse blir, på ulønnet basis, driftet av webmaster Hanne Feragen. Stadig mer informasjon legges på hjemmesidene og vi ønsker at publikum etter hvert vil gå direkte til disse for å finne svar på de vanligste spørsmålene.

Statistikk for dyrebeskyttelsen.no i 2003.

Antall besøk:

daglig: 704

månedlig: 21 120

besøkslengde i snitt: 8:09 minutter

Antall sider:

daglig: 2 378

månedlig: 71 340

Dette representerer en trafikkøkning på 352 % i forhold til 2002.

I 2003 la Dyrebeskyttelsen Norge id-registeret for katt ut på hjemmesiden vår. Registeret ble da også tilgjengelig utenom sekretariatets kontortid.

Økonomi

Dyrebeskyttelsen Norges viktigste ressurs er frivillig arbeidsinnsats.

Foruten medlemsavgiften finansieres Dyrebeskyttelsen Norge hovedsakelig av gaver, legater og testamentariske midler. Inntekter skaffes også til veie gjennom salg av diverse artikler. I 2003 mottok Dyrebeskyttelsen Norge kr.100.000 i statsstøtte. Dette utgjør ca. 2 % av årsbudsjettet og er mindre enn hva Dyrebeskyttelsen Norge betaler Staten i form av ulike avgifter.

Utvalgte aktiviteter i 2003

Under følger et lite utvalg av Dyrebeskyttelsen Norges aktiviteter i 2003:

Økonomi

Det er en uoverkommelig mengde dyrevernoppgaver å ta fatt i. Organisasjonens aktivitet er begrenset av de økonomiske midlene og arbeidsressursene som er til disposisjon. Aktiviteter for å styrke Dyrebeskyttelsen Norges økonomi har vært en prioritert oppgave, og nytenkning rundt dette har ført til følgende:

*     Møte med Stortingets næringskomité i forbindelse med behandling av Statsbudsjettet 2004. Dyrebeskyttelsen Norge satte frem krav om økt bevilgning til dyrevernformål fra myndighetene.

*     Våre nye løpesedler har alltid verveskjema. Innmeldingsskjema er nå også på baksiden av ”Dyrenes Forsvarer”.  

*     To studenter fra mediahøyskolen har (gratis) laget reklamefilm for oss. Denne ble ferdig på slutten av 2003, og vi håper å få vist den på reklamefrie dager på TV2 og TV3 i 2004.

*     Søkt ulike legater og Landbruksdepartement om støtte.

*     Innført porto på faktura ved utsendelse av kattekort.

*     Da redaktøren av medlemsbladet sluttet i 2003 har sekretariatet laget 4 nummer av medlemsbladet. Dette har spart Dyrebeskyttelsen Norge for lønnsutgifter til redaktør, men har måttet gå på bekostning av andre arbeidsoppgaver på sekretariatet. Den nye redaktøren av medlemsbladet, Linda Rognli, har ansvar for ”Dyrenes Forsvarer” nr. 1 2004, vil kun motta et symbolsk honorar, samt få dekket faktisk utgifter.

*     Gavegiro i medlemsbladet

*     Inngått avtale om inntekter fra spilleautomater

*     Søkt og blitt tatt opp som en organisasjon som får skattefritak på gaver

*     Fått momskompensasjon på utgifter vi fikk etter momsreformen

*     Leid ut deler av lokalene våre til miljøpartiet ”De Grønne” for å redusere leieutgiftene våre.

*     Byttet bank til Gjensidige Nor og nettbank, for å effektivisere regnskapsarbeidet.

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd

Stortingsmelding 12 Om dyrehold og dyrevelferd, ble lagt frem 13. desember 2002. Meldingen ble sluttbehandlet i et åpent møte på Stortinget, 3. juni 2003, hvor Dyrebeskyttelsen Norge var tilstede. Dyrebeskyttelsen Norge la innstillingen, og vårt syn på denne, ut på hjemmesidene våre samme dag.  

I 2003 har Dyrebeskyttelsen Norge vært tilstede på flere høringsmøter i Landbruksdepartementet og hos Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen, samt levert flere skriftlige innspill til forskrifter som fulgte i kjølvannet av denne meldingen.

I april 2003 rykket Dyrebeskyttelsen Norge inn tre annonser om Stortingsmeldingen og Dyrebeskyttelsen Norge. Disse hadde Helene Harsem, grafisk designer, på frivillig basis hjulpet oss med å utforme.

I 2003 hadde Sekretariatet flere leserinnlegg i aviser over hele landet om Stortingsmeldingen.

Sekretariatet deltok også i paneldebatt på Norges Landbrukshøyskole om Stortingsmeldingen.

Dragan Nastic, Head of Political & Legal Affairs, WSPA (World Society for the Protection of Animals) tok kontakt og ønsket informasjon om Stortingsmeldingen og hva som skjedde med dyrevernloven. Frivillige hjalp oss med oversettelse av deler av innstillingen og omfattende informasjon ble oversendt.

Pelsdyr

Dyrebeskyttelsen Norge håpet at Stortinget ville, i sin behandling av stortingsmeldingen, avvikle pelsdyrnæringen i Norge på grunn av dokumenterte dyrelidelser. Dessverre valgte de å gi næringen en 10 års forbedringsfrist. Dyrebeskyttelsen Norge fortsatte i 2003 og vil i tiden fremover fortsette sitt anti-pels arbeid. Som drahjelp har vi fått med oss Elin Tvedt til å fronte vår kampanje. Medieoppslag, artikler og stands hvor vi bevisstgjør politikere, media og forbrukere om pelsdyrenes levevilkår er viktige redskap i dette arbeidet.

Hjemløse katter

Pga. det offentliges ansvarsfraskrivelse, bruker Dyrebeskyttelsen Norge mye ressurser på hjemløse dyr, spesielt katter. Ferietiden er en hektisk periode, hvor ”et kjært familiemedlem” ofte blir forlatt til fordel for ferieturen. Lokalforeningene utfører det praktiske arbeidet med innfanging, vaksinering, sterilisering/kastrering, øremerking, finne nye hjem og oppfølging i ettertid. Sekretariatet har hektiske vår- og sommeruker med omfattende publikumskontakt både med henvendelser fra folk om forlatte dyr og media.

For å øke fokuset på de hjemløse dyrene, bestemte Landsmøtet 2003 å innføre en ”Hjemløse dyrs dag”. Dette er en internasjonal dag og markeres årlig hver 3. lørdag i august. Lokalforeningene markerte dagen på ulike vis og flere omplasserte særlig mange hjemløse dyr denne dagen. Sekretariatet utarbeidet nye løpesedler i anledning dagen, samt sendte ut pressemelding om den. Illustratør Astrid Åkra lagde illustrasjon for løpeseddel.

Sekretariatet drifter Dyrebeskyttelsen Norges øremerkeregister – Norges største register over katter med over 55.000 dyr registrert. Dyrebeskyttelsen Norge mottar daglig mange henvendelser vedrørende katter som er funnet eller savnet, og takket være registeret er tusenvis av katter og eiere blitt gjenforent. Etter at registeret ble lagt ut på internet i 2003, foretar mange koblinger på egenhånd, utavhengig av sekretariatet.  

ID-registrering av katt

Alle katter bør id-merkes. Katteeiere bør bli mer ansvarsbevisste og det vil også øke dyrets status: Det blir vanskeligere å dumpe en katt. Politikere og myndigheter er blitt mer oppmerksomme på temaet og saken ble diskutert i forbindelse med Stortingsmelding 12 Om dyrehold og dyrevelferd. Det er mulig at politikerne vil fremme et påbud om id-merking av katter, i hvert fall i de største byene.

Da Dyrebeskyttelsen Norge i 2003 la katteregisteret ut på internett sendte vi ut pressemelding og skaffet oss stor media oppmerksomhet om tilbudet. Bl.a. Landbruksdepartementet har i ettertid gitt uttrykk for at de ser svært positivt på denne type initiativ. Etter lanseringen mottok vi også mange henvendelser fra katteeiere som ønsket å oppdatere kontaktinformasjonen om sin katt.

Dyrebeskyttelsen Norge har også i 2003 avverget flere kommunale innsamlings- og avlivingsaksjoner. I disse tilfellene har vi fremmet forslag om mer humane, langsiktige former for bestandskontroll, som steriliserings-/kastreringsprogrammer. Dyrebeskyttelsen Norge har i denne anledning stilt sin kunnskap til disposisjon for de lokale myndighetene.

Stortingets næringskomité

På høringsmøte i Stortingets næringskomité, november 2003, satte Dyrebeskyttelsen Norge frem krav om å avse midler til organisasjonen. Dyrebeskyttelsen Norge bruker mye ressurser på oppgaver som burde være det offentliges ansvar. For å synliggjøre omfanget av arbeidet vårt, ba vi om hele 10 millioner over statsbudsjettet. I møtet pekte vi spesielt på problemene med hjemløse katter og det faktum at vi drifter id-registeret. Dette sett i forhold til politikernes signaler under arbeidet med Stortingsmeldingen Om dyrehold og dyrevelferd, der de antyder at de ønsker å gjøre noe med situasjonen for de hjemløse kattene og kanskje innføre påbudt id-merking av katter.

Dyr i underholdning

Vi opplever en økende trend med bruk av dyr i underholdningsøyemed. Dyrebeskyttelsen Norge er generelt kritiske til bruk av dyr som underholdning, og er derfor svært negative til denne trenden. Dyrebeskyttelsen Norges aktiviteter på dette feltet i 2003 er bl.a.:

*     Dyrebeskyttelsen Norge fikk stor mediadekning da vi anmeldte TV3 etter at en deltaker i ”Robinson ekspedisjonen” kvalte (og spiste) en katt. Iflg. forskriftene er det forbudt å kvele katter. I tillegg til mange radio- og avisintervju/debatter raste det inn med e-post og telefoner fra opprørte mennesker.

*     Vi sendte klage til NRK pga deres program fra Quart festivalen, hvor døde dyr ble blåst opp til de eksploderte (”organiske ballonger”) og hvor det ble laget båt av en død gris. Vi ga uttrykk for at vi anså dette som uetisk underholdning. Dette ga oss bl.a. førstesidesoppslag i VG.

*     Uttalt oss flere ganger i media om avliving av ”overskuddsdyr”/dyrebarn i parker når turistsesongen er over.

Dyr i Asia

Dyrebeskyttelsen Norge har i 2003 fokusert på situasjonen for hunder og katter i Asia. Vårt ankepunkt er dyreholdet og avlivingsmetodene som benyttes i pels- og kjøttproduksjonen.

Dyrebeskyttelsen Norge fikk TV2 til å vise Karremanns dokumentar ”Levende flådd”. Filmen viser behandlingen av hunder og katter som brukes i pelsdyrindustrien i Asia. Dette er pels produkter som også importeres til Europa. Filmen utløste en storm av henvendelser fra privatpersoner, myndighetene og media. I løpet av noen få dager, økte medlemsmassen med flere hundre. Sekretariatet holdt telefonvakt den kvelden filmen ble vist, og svarte henvendelser fra publikum om dette i flere uker.

I forbindelse med visningen av filmen laget Dyrebeskyttelsen Norge en e-post kampanje og underskriftslister, der vi ba Landbruksminister Sponheim innføre et importforbud av denne type pels, samt at all pels skal merkes med opprinnelsesland og dyreart. Norsk Kennel Klub og Norske Rasekatters Riksforbund oppfordret sine medlemmer til også å protestere. I mars overleverte samtlige tre organisasjoner i fellesskap 9.000 underskrifter til Landbruksministeren. Overleveringen ble dekket av TV, aviser og radio.

I etterkant av denne overleveringen, når medias oppmerksomhet avtok, og vi så at myndighetene ikke fulgte opp saken med faktisk handling, fortsatte Dyrebeskyttelsen Norge og dens lokalforeninger å samle inn protestunderskrifter. I november kunne sekretariatet atter overlevere Landbruksdepartementet v/statssekretær Kongshaug ytterligere 20.000 underskrifter. Saken ble omtalt i medlemsbladet og på hjemmesiden vår. Media hadde dessverre mistet interesse for saken.

I mars 2003 markerte flere av våre lokalforeninger på ulike vis deres avsky for behandlingen av dyr i Korea/Asia.

Dyrebeskyttelsen Norge laget utkast til artikkel om bruk av pels for ”Kidsklubbens” 30.000 medlemmer.

Oljeutslipp og dyreliv

På årsmøtet i Nordisk Dyrebeskyttelsesråd i 2003 ble det bestemt at de nordiske dyrevernorganisasjonene skulle øke fokuset på hvordan olje påvirker dyrelivet. Jan Åke Hillarp fra Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbund ble valgt til en felles nordisk representant på dette feltet.

Dyrebeskyttelsen Norge uttalte seg i media om oljeutslipp utenfor Rogaland i mars. 

Dyrebeskyttelsen Norge ble tildelt et stipend, slik at vi kunne være representert på IFAW (International Fund for Animal Welfare) og IBRRC (International Bird Rescue Research Centre) sin 7. internasjonale konferanse ”Effects of Oil on Wildlife” (”Effekten av oljeutslipp på dyrelivet”) i Tyskland. En lengre artikkel fra konferansen ble trykket i Dyrenes forsvarer.

Hval

Dyrebeskyttelsen Norge samarbeider med IFAW (International Fund for Animal Welfare) om anti-hvalfangst arbeidet, og hadde flere møter med dem i 2003. En rapport utarbeidet av IFAW ”Hval og fiskeri” ble oversatt til norsk, og sendt alle våre lokalforeninger, samt politikere, myndigheter, forskere m.m. som arbeider med spørsmålet. Dyrebeskyttelsen Norge har i tillegg inngått avtale med IFAW om ansettelse av en kampanjeleder for en periode på 6 måneder ad gangen, der IFAW dekker lønnskostnadene og Dyrebeskyttelsen Norge holder kontor og –utstyr.

Fisk og følelser

Fisk og følelser har vært en viktig sak i 2003.

Statens dyrehelsetilsyn og Stortingsmelding 12 Om dyrehold og dyrevelferd sier at fisk har følelser og at et føre-var prinsipp må gjelde og komme dyrene til gode.

Dyrebeskyttelsen Norge skapte ”storm” etter at vi i en pressemelding påpekte at fisk har følelser, og at vi med bakgrunn i nye forskningsresultater som underbygger dette, stilte spørsmålstegn ved Norges Jeger og Fiskeforbunds initiativ om å dele ut 30.0000 fiskestenger til skolebarn. Vi foreslo som alternativ å gi barn telt eller kikkert, og sa at man kunne hygge seg i naturen uten å påføre andre arter lidelse. Dyrebeskyttelsen Norge ble omtalt i ”alle” media, bl.a. i debattprogrammer på NRK og TV2, og vi mottok mange henvendelser fra publikum om saken.

Statens dyrehelsetilsyn inviterte interesseorganisasjoner til høringsmøter om ordlyden i den kommende høringen om ”Forskrift om hold av oppdrettsfisk”, ”Forskrift av slakt av oppdrettsfisk” og ”Forskrift om transport av oppdrettsfisk”, som er en følge av Stortingsmelding 12. Dyrevernorganisasjonene måtte her enes om en felles representant for vårt syn. Valget falt på Siri Martinsen/NOAH. Dyrebeskyttelsen Norge har levert NOAH våre skriftlige innspill.

Høringer

Dyrebeskyttelsen Norge har i 2003 levert flere høringsinnspill til myndighetene. De fleste er blitt publisert på våre hjemmesider, og gjenstående vil bli publisert etter hvert.

*     Forslag til endringer i forskrift om hold av høns og kalkun. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Forslag til ny forskrift og nye retningslinjer for hold av storfe. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Sammen med ”Nettverk for mat og miljø” laget vi en felles høringsuttalelse om ”Monsantos søknader på GMO raps og mais i Nederland og Spania”. Sendt Direktoratet for Naturforvaltning.

*     Ny forskrift om forbud mot å stille ut kuperte hunder. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Hjemmel i hold-forskrifter for dyrevernforvaltningen til å fastsette tvangsmulkt. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser). Sendt Justisdepartementet.

*     Endring i forskrift om dyrepensjonat o.l. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Regler for foredling, import og omsetning (av økologiske produkter). Sendt Debio.

*     Endring i forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom til dyr. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Utkast til forskrift om hold av storfe – ny høring på bakgrunn av Stortingsmelding 12 Om dyrehold og dyrevelferd. Sendt statens dyrehelsetilsyn.

*     Forslag om endring av dyrevernloven – tilsynsmodell og virkemidler. Sendt Landbruksdepartementet

*     Bedre hjortejakt 2003. Til Møre og Romsdal Jeger- og fiskeforbund.

*     Hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske lovtilpasninger i dyrevernloven og helsepersonelloven. Til Landbruksdepartementet.

*     Utkast til forskrift om karantenestasjoner for hund og katt. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Endringer i forskrift om hold av høns og kalkun. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Endringer i forskrift om dyrevern i slakterier. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Ny forskrift om hold av hest og nye retningslinjer for hold av hest. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

*     Forskrift om hold av småfe”. Dyrebeskyttelsen Norge har vært representert på Statens dyrehelsetilsyns møter, der ordlyden i denne forskriften ble diskutert. I 2003 ble to slik møter arrangert og både dyrevernorganisasjonene, fagmiljøet og næringsorganisasjonene har deltatt.

*     Sammen med Nettverk for Mat og Miljø, leverte vi innspill til den nye Matloven.

*     Forvaltning av kongekrabben. Sendt Næringskomiteen.

*     Endring av forskrift om transport av levende dyr, implementering av EØS regelverk. Sendt Statens dyrehelsetilsyn.

Møter og seminarer

Dyrebeskyttelsen Norge har hatt en utstrakt møtevirksomhet i 2003. Her er noen eksempler:

*     Dyrebeskyttelsen Norge var invitert som observatør på kurs i krigskirurgi, som ble arrangert av Medisinsk utdannings- og kompetansesenter. Griser ble her benyttet som forsøksdyr. Sekretariatet skrev en lengre artikkel fra kurset til ”Dyrenes Forsvarer”.

*     Dyrebeskyttelsen Norge ble tildelt et stipend slik at vi kunne være representert på IFAW (International Fund for Animal Welfare) og IBRRC (International Bird Rescue Research Centre) sin 7. internasjonale konferanse ”Effects of Oil on Wildlife” i Tyskland. En lengre artikkel fra konferansen ble trykket i ”Dyrenes forsvarer”.

*     Møte med Dyrebeskyttelsen Norges representant i Debios styre, Nina Berge, hvor vi diskuterte vårt syn på Mattilsynet.

*     Møte hos Statens dyrehelsetilsyn – sentralforvaltningen, for å diskutere problematikken rundt rovdyr/beitedyr og Rovviltmeldingen.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var tilstede på Brannvernkomiteens pressekonferanse, der de proklamerte at det var en halvering av landbruksbranner i 2002 (Landbrukets brannvernår). Dyrebeskyttelsen Norge var drivkraften bak dannelsen av denne komiteen og vi sendte derfor også ut en pressemelding om dette.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var tilstede på justisminister Dørums pressekonferanse om den nye hundeloven. Vi uttalte oss til media i etterkant av møtet.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var tilstede på Patentstyrets møte om Patentdirektivet.

*     Dyrebeskyttelsen Norge holdt foredrag om ”fôring og dyrevelferd hos landbruksdyr”. på Kvithamardagene i Trondheim.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var tilstede da NINA (Norsk institutt for naturanalyse) la frem rapporten ”Rovvilt og samfunn” på et heldagsseminar.

*     Møte med Fagsenteret for kjøtt for å diskuterte dyrevelferd og mulige arenaer for samarbeid og meningsutveksling.

*     Det britiske firmaet Bio-Life ba om møte for å informere om produktet ”PetalCleanse”. Dette er en spray til å dusje på hunden/katten og som demper/fjerner folks allergi. Vi ba om å bli holdt orientert det norske forskningsmiljøets vurdering av produktet. Informasjon om ”PetalCleanse” ble sendt Dyrebeskyttelsen Norges lokalforeninger, og produktet ble omtalt i ”Dyrenes Forsvarer”.

*     Møte med Helsetjenesten for svin, for å diskutere dyrevelferd i næringen.

*     Flere møter med Dyreidentitet, som står bak microchipmerking av dyr. Dette for å dele erfaringer og diskutere ulike måter å samarbeide.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var gjest i ”God morgen Norge” på TV2 for å snakke om hjemløse dyr og ”Hjemløse dyrs dag”.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var til stede på ”Økologisk dag” på Norges Landbrukshøyskole.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var tilstede på et informasjonsmøte som Utenriksdepartementet arrangerte for NGOer.

*     Sammen med to styremedlemmer i fra Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus, var Dyrebeskyttelsen Norge på møte i Næringskomiteen, hvor vi ba om 10 millioner over statsbudsjettet for 2004.

*     Dyrebeskyttelsen Norge har deltatt på møter på Veterinærinstituttet, for å diskutere hvordan Forvaltningsstøtteenheten i Mattilsynet bør plasseres og organiseres. Dyrebeskyttelsen Norge har levert skriftlig innspill om saken.

*     Dyrebeskyttelsen Norge var på møte i Landbruksdepartementet v/Sponheim og den nye ledelsen i Mattilsynet, for å diskutere samarbeid rundt Stortingsmelding 12 og hold av kjæledyr.

*     Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH hadde møte med Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Utgangspunktet var en henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Norge til NENT i 2002, hvor vi spurte om de kunne gi en utredning ang. Norges bruk av forsøksdyr. Etter en redegjørelse fra Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH besluttet NENT å jobbe videre med saken. Resultatet kan bli en rapport om etiske dilemmaer vedr bruken av forsøksdyr.

Ekstern representasjon og medvirkning

Debio

I økologisk husdyrhold skal dyrevelferd vektlegges. Av denne grunn er Dyrebeskyttelsen Norge mer positiv til økologisk husdyrhold i forhold til ”vanlige driftsformer”. Dyrebeskyttelsen Norge har Nina Berge som representant i Debios’ styre, hvor vi øker press for enda større fokus på dyrevelferd.

Nettverk for mat og miljø

Nettverket består av 18 organisasjoner og institusjoner, der i blant Dyrebeskyttelsen Norge.

Formålet er å sikre at maten vi tilbys har best mulig helsemessig kvalitet og at produksjonsprosessen ikke skader miljøet. Nettverket jobber bl.a. ovenfor media og politikere og lager uttalelser om ulike aspekter. Hovedformålet med Nettverket er imidlertid å fungere som et diskusjonsforum, der organisasjonene kan få prøvet argumentene sine og finne alliansepartnere.

Dyrebeskyttelsen Norge sin oppgave i Nettverket er å fokusere på individet og dyrevelferd når det snakkes om ”mat”.

Gunda Ruud har representert Dyrebeskyttelsen Norge på Nettverksmøtene.

Rahns legat

Årlig deler legatet ut midler til ulike dyreverntiltak.

Dyrebeskyttelsen Norge er representert i legatets styre og i 2003 var Toralf Metveit. representanten.

Rådet for dyreetikk

Rådet for dyreetikk er et uavhengig, statlig råd som utreder og gir uttalelser om ulike aspekter ved dyrehold. Rådets uttalelser høster respekt og tillit i samfunnet og disse refereres til i flere sammenhenger. Bl.a. Landbruksdepartementet bruker Rådets uttalelser.

Dyrebeskyttelsen Norge, ved Toralf Metveit, er representert i rådet.

Alpha-gruppen

Konflikten mellom ulv og beitedyr ser ut til å øke, og i 2003 har Dyrebeskyttelsen Norge hatt flere henvendelser, deltatt på møter og skrevet leserinnlegg om dette. Alpha gruppen jobber med faglige/ulvepolitiske saker og spørsmål.

En repre
sentant fra Alpha gruppen, Runar Næss, sitter i Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre.

Nordisk Dyrebeskyttelsesråd (NDR)

NDR samarbeider og utveksler informasjon om felles nordiske dyrevernsaker. Medlemslandene er også behjelpelige med å skaffe hverandre informasjon og materiell til felles kampanjer.

Dyrebeskyttelsen Norge er medlem i NDR og sentralstyret valgte Bent Ellingsen til å delta på årsmøtet i Finnland i 2003.

Eurogroup for Animal Welfare

Eurogroup er en lobbyorganisasjon som via lovverket jobber for å fremme dyrevelferden i EU.

Dyrebeskyttelsen Norge har observatørstatus i Eurogroup

WSPA – World Society for the Protection of Animals

WSPA ønsker å styrke dyrenes status og har hele verden som sitt arbeidsfelt. WSPA iverksetter bl.a. internasjonale kampanjer.

Dyrebeskyttelsen Norge er representert i WSPAs hovedstyre ved Toralf Metveit.

Åpen kanal

Åpen kanal består av flere organisasjoner som jobber for en løsning slik at medlemsorganisasjonene kan sende filmer via internet. På denne måten ønsker man å få sendt filmer som kommersielle TV stasjoner ikke vil vise; bl.a. filmer som går mer i dybden. Filmene kan leveres inn og sendes fra universiteter og høyskolesentre over hele landet, og kvaliteten trenger nødvendigvis ikke være førsteklasses.

Dyrebeskyttelsen Norge sitter i Åpen kanal sitt styre, og har i 2003 deltatt på flere møter med de øvrige organisasjonene.

 

 


 

Resultater

 

Dyrebeskyttelsen Norge har hatt et aktivt dyrevern år. Her er noen resultater i året som gikk:

Generelt

*     Levert inn mange høringer

*     Deltatt på mange møter

*     Vært aktiv i media

*     Hatt mange leserinnlegg og artikler

*     Økt antall treff på hjemmesiden vår med 325 %

*     Økt medlemsmassen med ca 500

*     Svart et stort antall henvendelser fra publikum

Utvalgte resultater

*     Dyrebeskyttelsen Norge var en aktiv høringsinstans i forbindelse med den nye Hundeloven. Vi leverte skriftlig og muntlig innspill til Justiskomiteen på Stortinget, og vi svarte på mange spørsmål fra publikum og media om dette.

*     Dyrebeskyttelsen Norge har engasjert mange til å jobbe frivillig hos oss i kortere og lengre perioder. Dette har vært folk med ulik kompetanse, som vi har kunnet nyttiggjøre oss – og som vi håper å holde kontakt med og engasjere også i fremtiden. Ringvirkningen er også god da disse personene snakker om Dyrebeskyttelsen Norge og sprer kunnskap om organisasjonen i sin bekjentskapskrets.

*     Dyrebeskyttelsen Norge har motivert og engasjert ulike skoler som har hatt organisasjonen som sin prosjektoppgave. Dette gjelder markedsførings- og reklameprosjekter eller prosjekter mer rettet mot ulike dyrevelferdsmessige problemstillinger. Dette har bl.a. resultert i forslag til vervekampanjer og ny reklamevideo. Dyrebeskyttelsen Norge har vært tilstede på møter med prosjektgruppene, både før oppstart og undervegs i arbeidet, og vi bistått med informasjon og veiledning.

*     Med bakgrunn i Landsmøtevedtak 2002, arrangerte Dyrebeskyttelsen Norge en logokonkurranse og kåret en vinner.

*     Dyrebeskyttelsen Norge laget i 2003 en handlingsplan for fremtidige målsetninger i organisasjonen. Handlingsplanen gjør at Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalforeninger kommer til å ha ulike kampanjer til samme tid og med samme fokus hvert år.

*     Dyrebeskyttelsen Norge hadde en spørreundersøkelse om økologiske, animalske produkter i de største matvarekjedene. Denne ble presentert i ”Dyrenes Forsvarer”.

*     Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter er blitt revidert og Plattformen er blitt oppdatert i hht. Landsmøtevedtak i 2003. En frivillig, grafisk designer, har laget ny lay-out for oss.

*     Dyrebeskyttelsen Norge har engasjert designer, Hilde Marstrander, til gratis å illustrere løpesedler m.m. for oss. Marstrander har laget logoen på vår mestselgende t-skjorte ”Fashion is fatal”, og i den anledning sendte Dyrebeskyttelsen Norge ut en pressemelding hvor Marstrander ble intervjuet om sin sympati med dyrevernsaken.

*     Dyrebeskyttelsen Norge har hatt hjelp fra flere kjendiser til gratis å profilere oss og dyrevernsaken. Dette gjelder bl.a. Elin Tvedt, Kristian Valen og Unni Wilhelmsen, som har latt seg avbilde på nye løpesedler vi har laget og som har uttalt seg i media om dyrevern. Aslaug, fra Farmen på TV2, har også engasjert seg for oss.

*     Dyrebeskyttelsen Norge ble intervjuet av ulike media etter at Statens dyrehelsetilsyn la frem en rapport som viste at stadig flere dyr dør under transport.

*     Dyrebeskyttelsen Norge fikk medhold i vår klage til Forbrukerombudet om at Pelsdyralslagets ”dyrevelferds annonse”-kampanje er villedende. Dette gjorde at Pelsdyralslaget ikke fikk bruke denne i sin markedsføring. Saken ble omtalt i flere aviser.

*     Dyrebeskyttelsen Norge klaget kjøttproduktleverandøren ”Spis” til Forbrukerombudet for villedende reklame: Spis bruker bilde av utegående dyr på sine nettsider og produkter.

*     Hver sommer tar skoleklasser i Oslo turer til Gressholmen, hvor det er mange kaniner. Kaninene blir både stresset og plaget av barna. Vi sendte brev til Skoleadministrasjonen hvor vi oppfordret disse til å bevisstgjøre elevene, samt å legge skoleturen til andre steder. Brevet ble sendt Aftenposten Aften, som omtalte saken neste dag. Vi fikk svar fra Skoleadministrasjonen om at de skulle følge opp saken.

*     Vi har begynt med protestkort i ”Dyrenes Forsvarer”. Dette har vi fått mange positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer på.

*     Dyrebeskyttelsen Norge sendte brev til Gilde, med kopi til media, der vi ga uttrykk for vår bekymring om økt transportavstand etter at avdelingen i Molde blir nedlagt. Vi ble bl.a. intervjuet av Klassekampen om saken.

*     Vi klaget etter at et veterinærkontor ikke ville betale regningen da Dyrebeskyttelsen Drammen og omland måtte avlive eierløse og syke kattunger. Vi viste bl.a. til Dyrevernlovens § 6. Veterinærkontoret tok umiddelbart selvkritikk og Dyrebeskyttelsen Drammen og omland ble fritatt for regningen.

*     Dyrebeskyttelsen Norge fikk bred medieomtale da vi gjorde katteregisteret tilgjengelig på internett. Registeret er blitt roset av politikere på Stortinget og av publikum.

 

Dyrebeskyttelsen Norge har hatt flere stands i 2003:

*     Sammen med Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus har vi hatt stands på flere katteutstillinger.

*     Sammen med Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus hadde vi stand på ”Hjemløse dyrs dag”.

*     Sammen med Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus deltok Dyrebeskyttelsen Norge på Miljøfestivalen i Oslo. Denne strakk seg over en helg i juni. Fokus var forlatte feriedyr, økologisk husdyrhold og vegetariske alternativer. Vi grillet og solgte vegetarmat, ga bort informasjonsmateriell, solgte artikler og vervet medlemmer.

*     Dyrebeskyttelsen Norge deltok, sammen med flere andre organisasjoner på en markering mot patentdirektivet. Denne ble holdt utenfor Slottet, ved statsrådenes ankomst. Markeringen ble dekket av flere media.

*     På FNs dag for biologisk mangfold, 22. mai, deltok Dyrebeskyttelsen Norge, sammen med flere andre ideelle organisasjoner, på markering mot patentdirektivet foran Stortinget. Olav Akselsen kom ut og mottok dokumentet ”FNs konvensjon om biologisk mangfold”, som en påminnelse om hva Norge faktisk har forpliktet seg til.

*     Sammen med Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus hadde vi stand på ”Forsøksdyrenes dag”

*     Sammen med Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus hadde Dyrebeskyttelsen Norge stand på ”Dyrenes dag”

*     Vi hadde informasjonsstand om Dyrebeskyttelsen Norge på Zoologisk museum i Oslo.

 

 

Støtt oss med kr 30

 

 

Send en SMS med kodeord ”dyr” til 1960